БОРИШКЕВИЧ ІРИНА ІГОРІВНА

к.е.н., викладач кафедри управління та бізнес-адміністрування,
заступник директора з наукової роботи ІПОДП, голова Ради молодих вчених
PNU, агент Офісу підтримки вченого (Рада молодих вчених при МОН),
координатор та менеджер ГО «Школа бізнесу і менеджменту»

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 У 2011 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу з присвоєнням кваліфікації операціоніста з фінансів і кредиту за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2014 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з присвоєнням кваліфікації магістра з обліку і аудиту, викладача економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

Починаючи з 2017 року працює бізнес-тренером ГО «Школа бізнесу і менеджменту».

З 2018 року працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посаді асистента кафедри управління та бізнес-адміністрування. Має досвід роботи керівника в одному із закладів мережі «Pizza Plus Group» (5 років досвіду в ресторанному бізнесі).

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема кандидатської дисертації: «Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств».

У 2019 році – робота у приймальній комісії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: працівник ЄДЕБО, технічний секретар, відповідальний секретар Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

У 2020 році – учасник стратегічної сесії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо внесення пропозицій до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 рр.

У 2020 році брала участь у робочих групах університету щодо ведення сторінки Instagram та святкування 80-ти річчя університету.

З 2020 року – секретар Вченої ради Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

У 2020 році отримала державну іменну стипендію для увічнення подій Революції Гідності – Героїв Небесної Сотні.

У 2020 році – у співавторстві розробила та провела 2 онлайн-марафони за авторською методикою: «Тайм-менеджмент: просто у 4 кроки».

У 2021 році – амбасадор проєкту «Найбільший урок у світі», UNICEF (ООН).

З 2021 року – керівник робочої групи з формування стратегії розвитку Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

З 2021 року – викладач курсів підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та довузівської підготовки.

З 2021 року працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посаді викладача кафедри управління та бізнес-адміністрування. Академнаставник груп студентів спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент». Здійснює керівництво магістерськими, бакалаврськими, курсовими роботами та консультаційними проєктами.

У 2021 році – номінант конкурсу «Молодий вчений року», номінація «Громадська організація – популяризатор науки».

З серпня 2022 р. до сьогодні – агент Офісу підтримки вченого (Рада молодих вчених при МОН).

З вересня 2022 р. до сьогодні – заступник директора з наукової роботи Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

З вересня 2022 р. до сьогодні – голова Ради молодих вчених Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Знання іноземних мов: англійська мова (B1), польська мова (A2).

Платформи і сервіси: сервіси та програмні продукти від Microsoft,  інструменти Google, Бітрікс24, Crello, Canva, Prezi, Tilda Publishing, of.ua, Diagrams.net, Kahoot, Mentimeter, QR Генератор, Cutt.ly, Zoom, CiscoWebex та ін.

Нагороди:

Нагороджена почесною грамотою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди святкування 80-річчя університету.

Наукові профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7508-6556

ResearcherID AAI-8179-2020

https://publons.com/researcher/3343211/iryna-boryshkevych/

Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=IUmAG8oAAAAJ&hl=uk

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опублікувала 1 монографію, 18 статей у наукових виданнях (з них 2 – у журналах з індексами цитування Scopus та Web of Science та 12 – у журналах з індексами цитування Index Сореrnicus), 26 тез доповідей у конференціях (з них 1 – у збірнику з індексами цитування Scopus і Web of Science), розробила 5 навчально-методичних праць, отримала 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Наукові інтереси: розвиток системи стратегічного управління в сучасному бізнес-середовищі, удосконалення механізму формування та впровадження стратегії розвитку, розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємства, стратегічні перспективи розвитку біоекономіки в Україні, удосконалення системи управління персоналом, формування ефективної системи тайм-менеджменту та ін.

Монографія

Боришкевич І. І., Якубів В. М. Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств : монографія. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020. 235 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science:

Yakubiv V., Boryshkevych I., Piatnychuk I., Iwaszczuk N., Iwaszczuk A. Strategy for the Development of Bioenergy Based on Agriculture: Case for Ukraine // International Journal of Renewable Energy Research. 2020. Vol. 10. No. 3. P. 1092-1102. (Scopus, Web of Science)

Yakubiv V., Boryshkevych I., Yakubiv R. Balanced System of Economic Performances as a Strategy-forming Tool of Development of Agricultural Enterprises // Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2019. Vol.19. Issue 3. P. 669-679 (Web of Science)

Zoriana Buryk, Olha Zhuk, Iryna Boryshkevych, Iryna Piatnychuk, Nataliia Horohotska, Nataliia Varenia Mechanisms of Management of Social and Economic Security of The State on the Basis of Data Formalization (Case of Ukraine): International Business Information Management Conference (34th IBIMA) Madrid, Spain 13-14 November 2019. pp 11133-11135. (Scopus, Web of Science).

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до фахових видань України:

Боришкевич І. І., Якубів В. М. Вплив теорії поколінь на формування мотивації працівників. Економіка та суспільство. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1541. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-12

Жук О. І., Томашевська А. В., Боришкевич І. І. Фінансове планування суб’єктів бізнесу в системі фінансового менеджменту. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. С. 103-112. https://doi.org/10.15330/apred.2.18.103-112

Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д. Планування PR-кампанії на прикладі громадської організації. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. С. 95-103. https://doi.org/10.15330/apred.2.18.95-103

Боришкевич І. І., Якубів В. М., Романюк Х. Р. Використання теорій мотивації людської діяльності у сфері державної служби. Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. № 1 (61). С. 12-18. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-1(61)-2

Боришкевич І. І., Якубів В. М. Особливості та важливість формування стратегії розвитку для територіальної громади. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Т. 33 (72). № 2. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.2/21

Боришкевич І. І. Особливості етики ділового спілкування у сучасному ринковому середовищі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17. Т 1. С. 67-75. https://doi.org/15330/apred.1.17.67-75

Boryshkevych I. Development of Pedagogical Staff as an Integral Element of Forming a Positive Image of an Educational Institution. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 8. № 3. P. 52-59. https://doi.org/10.15330/jpnu.8.3.52-59

Боришкевич І. І., Дєгтяр О. А., Подолян М. І. Ефективний бренд у сфері ресторанного бізнесу як складова брендингу міста: державно-управлінський аспект. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2021. №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-5-7637

Боришкевич І. І., Якубів В. М. Формування типової маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8802 (Index Сореrnicus)

Boryshkevych I. Iwaszczuk A. Modelling of the Strategic Planning Process at an Agricultural Enterprise // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2020. Vol. 7. No. 3. P. 137-146. (Index Сореrnicus)

Якубів В. М., Боришкевич І. І. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу // Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 144-153. (Index Сореrnicus)

Боришкевич І. І., Жук О. І., П’ятничук І. Д. Використання основних інструментів тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності // Ефективна економіка. 2020. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7876 (Index Сореrnicus)

Пилипів Н. І., П’ятничук І. Д., Боришкевич І. І. Концептуальні аспекти бізнес-аналітики як основи фінансової стійкості банків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2019. Вип. 15. Т 1. С. 95-105. (Index Сореrnicus)

Boryshkevych I. Formulation of a Typical Development Strategy for Agricultural Enterprises (by the Method of Hoshin Kanri) // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol. 6. No. 3-4. P. 15-21. (Index Сореrnicus)

Yakubiv V., Boryshkevych I. Strategic Analysis of the Development of Renewable Energetics in the World and in Ukraine // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. Vol. 5. No.3-4. P. 33-43.

Якубів В. М., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д. Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Вип. 14. Т 2. С. 16-24.

Боришкевич І. І. Методологія формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств // Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/156.pdf.

Boryshkevych I. I. Strategic Management at Agricultural Enterprises as an Essential Tool on the Way to European Integration // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». 2017. Вип. 5 (127). С. 79-83.

Якубів В. М., Боришкевич І. І. Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 284-289.

Боришкевич І. І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017. Вип. 12, Том 1. С. 6-12.

Боришкевич І. І. Теоретичні підходи до розуміння сутності стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка. 2016. № 9-10. С. 88-92.

Якубів В. М., Боришкевич І. І. Проблеми й перспективи вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. Вип. 10 (2). С. 15-22.

Авторські свідоцтва:

Якубів В. М., Боришкевич І. І. Літературний письмовий твір наукового характеру «Практикум студентів з вивчення курсу «Стратегічне управління». № 96815. Дата реєстрації: 20.03.2020.

Якубів В. М., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Григорук І. І., Жук О. І., Горогоцька Н. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів ОР «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування». № 98476. Дата реєстрації: 07.07.2020.

П’ятничук І. Д., Горогоцька Н. І., Якубів В. М., Жук О. І., Боришкевич І. І., Григорук І. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія публічного управління» для студентів ОР «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування». № 98474. Дата реєстрації: 07.07.2020.

Горогоцька Н. І., Якубів В. М., Жук О. І., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Григорук І. І. Літературний письмовий твір наукового характеру «Наскрізна програма виробничої практики та методичні рекомендації». № 98478. Дата реєстрації: 07.07.2020.

Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Якубів В. М., Григорук І. І., Жук О. І., Горогоцька Н. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт для студентів ОР «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування». № 98477. Дата реєстрації: 07.07.2020.

Жук О. І., Якубів В. М., Горогоцька Н. І., Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д., Григорук І. І. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів ОР «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування». № 98475. Дата реєстрації: 07.07.2020

Доповіді тез конференцій:

 1. Strutynska A., Boryshkevych I. Formation of an effective mechanism of motivation of employees in modern conditions // II International Conference Young Researchers’ Innovative Ideas: Science / Start-Ups / Industry 27-28th of May 2021. pp. 105.
 2. Боришкевич І. І. Етапи формування ефективного механізму мотивації працівників // Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (6-8 квітня 2020 р.). м.Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 435-436.
 3. Боришкевич І. І. Формування організаційної культури на підприємстві // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2020 р.). Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 278-280.
 4. Боришкевич І. І. Використання моделі TELESCOPIC OBSERVATIONS у стратегічному аналізі // Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (28-29 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. С. 131-134.
 5. Боришкевич І. І. Фактори впливу на побудову стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2018 р.). Луцьк : 2018. С. 57-60.
 6. Яворская В. В., Боришкевич И. И. Инновационные технологии в стратегическом управление сельскохозяйственных предприятий // International Scientific Conference «Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy» (September 22-23, 2017). Kishinev : 2018. P. 160-163.
 7. Боришкевич І. І. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на засадах бенчмаркінгу // Інноваційні напрями розвитку системи управління в організаціях : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (30 травня 2017 р.). Івано-Франківськ : 2017. С. 23-26.
 8. Якубів В. М., Боришкевич І. І. Стратегічне управління як невід’ємна складова розвитку сільськогосподарського підприємства // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (19-22 жовтня 2016 р.). Харків : 2016. С. 159-162.
 9. Боришкевич І. І. Форсайт як інструмент ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-27 травня 2016 р.). Львів : Ліга-Прес, 2016. С. 8-11.
 10. Боришкевич І. І., Якубів В. М. Теоретичні аспекти стратегічного управління на сільськогосподарських підприємствах в контексті якості // Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (3-4 березня 2016 р.). Івано-Франківськ : ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. С.99-102.

Дисципліни, які викладає: Менеджменту та адміністрування, Стратегічне управління, HR-менеджмент, PR-менеджмент і бренд-менеджмент, Soft skills для управлінців, Тайм-менеджмент, Ділова етика і комунікація.

Організація заходів: організатор і спікер тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді та керівників організацій. Зокрема, протягом 2018-2021 рр. провела 22 тренінги в рамках Школи бізнесу і менеджменту, 2 тренінги в громадському ресторані «Urban Space 100» в м. Івано-Франківськ, 1 тренінг для Івано-Франківської школи лідерства за підтримки міської влади, 2 тренінги для проєкту «Молодь і влада» за підтримки міської влади, 1 тренінг для молодіжного центру «Paragraph», 1 онлайн-тренінг для керівників навчальних закладів, 2 онлайн-марафони за авторською методикою «Тайм-менеджмент: просто у 4 кроки».

Участь у проєктах (в т.ч. міжнародних):

Молодший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Економіко-правовий механізм державно-стимуляційної політики розвитку ринку твердого біопалива України» (2017-2019 рр.).

Учасник проєкту Державного фонду фундаментальних досліджень «ДФФД-83» «Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України» (2018 р.).

Старший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні» (2020-2021 рр.).

Старший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України» (2020-2021 рр.).

Експерт проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2021 рр.).

Експерт регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні» (ООН) (2021 р.).

 Неформальна освіта:

 1. Тренінг «Тайм-менеджмент: від особистої ефективності до успішної кар’єри», ГО «Асоціація сприяння розвитку безперервної освіти громадян», ГО «Європейський центр інноваційного розвитку та інтелектуального партнерства», 11-12 листопада 2015 р.
 2. Курс «Social Media Marketing», проведений консалтинговим агенством SMM School, 2016 р.
 3. Тренінг «Ресторанна та готельна математика: управління прибутковістю», проведений компанією «HoRes Pro», м. Львів, 29-30 червня 2017 р.
 4. Курс «Польська мова рівня A2», курси іноземних мов «YOLO», 2017 р.
 5. Тренінг «Проектний менеджмент в ігровій індустрії» в рамках європейського проекту GameHub, 12 лютого – 16 квітня 2018 рр.
 6. Тренінг з питань публічного управління та адміністрування, проведений експертами Малопольської школи публічного управління в рамках програми DOBRE, 13-14 вересня 2018 р.
 7. Курс «General English, B1», School of English, 2018 р.
 8. Тренінг «Decentralization Offering Better Results and Efficiency», проведений експертами Малопольської школи публічного управління в рамках програми DOBRE, 25-28 січня 2020 р.
 9. Онлайн-курс «Менеджмент», Prometheus, 18 лютого 2020 р.
 10. Онлайн-курс «Комунікаційні інструменти для побудови репутації», Prometheus, 19 березня 2020 р.
 11. Вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять», освітній проект «На Урок», 26 березня 2020 р.
 12. Онлайн-курс «Діалог та медіація: шлях до порозуміння», Prometheus, 1 квітня 2020 р.
 13. Онлайн-курс «Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад», Prometheus, 11 квітня 2020 р.
 14. Онлайн-курс «Підприємництво. Власна справа в Україні», Prometheus, 22 квітня 2020 р.
 15. Онлайн-тренінг «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education, 22-27 квітня 2020 р.
 16. Онлайн-курс «Competitive Strategy», Coursera, 2 травня 2020 р.
 17. Онлайн-курс «Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності», Coursera, 2 травня 2020 р.
 18. Тренінг «Сам собі SMM», 2020 р.
 19. Онлайн тренінг-семінар «Брендування ЗВО – запорука успіху в умовах конкуренції», НДНЦ «ПринцепС», 20 листопада 2020 р.
 20. Онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», Prometheus, 5 лютого 2021 р.
 21. Онлайн-курс «Навчаймось вчитись: потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», Prometheus, 24 лютого 2021 р.
 22. Онлайн-курс «Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапа», Prometheus, 8 вересня 2021 р.
 23. Онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для вищої освіти», Академія цифрового розвитку, 23 червня 2022 р.
 24. Онлайн-курс «Думай інакше: зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал», Prometheus, 27 червня 2022 р.
 25. Онлайн-курс «Фундамент HR», Prometheus, 29 липня 2022 р.