Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була розроблена на основі проєкту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, постанов Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341, «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України» від 16.10.2014 р. № 630, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187, затверджена Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від 27.06.2017 р.), надано чинності Наказом ректора №30/20-з від 03.07.2017 р. та введено в дію 01.09.2017р. 

У 2020р. ОП була проведена у відповідність до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти, який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959, затверджена Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від «31» серпня 2020 р.) та надано чинності Наказом ректора №20/20-с від «31» серпня  2020р. та введено в дію з 01 вересня 2020р.

У 2021 р., на основі пропозицій стейкхолдерів, ОП була переглянута робочою групою у 2021 році, затверджена Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №6 від  «24» червня 2021 р.) надано чинності Наказом ректора №18/20-с від «29» червня  2021 р. та введено в дію з 01 вересня 2021 р.

У 2022 р., на основі пропозицій стейкхолдерів, ОП була переглянута робочою групою у 2022 році, затверджена Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №6 від  «27» червня 2022 р.) надано чинності Наказом ректора №30/20 від «01» липня 2022р. та введена  в дію з 01 вересня 2022р.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми