П’ЯТНИЧУК ІРИНА ДМИТРІВНА

кандидат економічних наук,

Вчене звання – доцент

Посада – завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ОР бакалавр), координатор та менеджер Школи управлінців нової генерації

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2005 р. закінчила з відзнакою Івано-Франківський комерційний технікум  за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

У 2008 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та отримала диплом магістра з присвоєнням кваліфікації економіста-бухгалтера, викладача економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2011 р. вступила в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). У 2013 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Управлінський облік витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах».

З 2018 р. працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на кафедрі управління та бізнес-адміністрування, координатор і тренер Школи управлінців нової генерації та тренер Школи бізнесу і менеджменту.

В 2020 р. отримала вчене звання доцента кафедри управління та бізнес-адміністрування.

З 2020 р. по 2021 заступник директора інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки з наукової роботи.

Автор понад 120 публікацій, з них понад 90 праць наукового характеру (з них 2 публікації, опубліковані у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus та 2 публікації, опубліковані у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Web of Science; 5 колективних монографій) та понад 30 навчально-методичного характеру (з них 2 навчально-методичних посібники), отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на винаходи.

У 2020 р. під керівництвом Ірини Дмитрівни випускниця кафедри управління та бізнес-адміністрування Сеньків Христина захистила  магістерську роботу, яка стала переможницею конкурсу Фундації Лозинських (США) за кращу магістерську роботу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2020 р. член редакційної колегії наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University».

З 2021 р. гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ОР бакалавр).

Володіє іноземними мовами: англійська – хороше розуміння (В1-В2), німецька, польська та іспанська – початковий рівень (А1-А2).

Платформи і сервіси:

Сервіси та програмні продукти від Microsoft (зокрема, Visio, Project);  Інструменти Google ; Trello, Crello, Canva, Prezi, Piktochart, Stripo, MindMeister, easel.ly, Venngage, of.ua, Wix, SitePro, Weblium, Diagrams.net, Gantter for Google Drive, Todoist, Asana, Slack, Lucidchart, infogram, Quizalize, Learningapps, Kahoot, Mentimeter, Flippity, SendPulse, Visme, Coggle, Loom, Screencastify, Boomerang, Cutt.ly, Zoom, CiscoWebex, Padlet, Linoit

Нагороди:

Грамота ПВНЗ «Університет Короля Данила» за сумлінну працю та значний внесок у розвиток науки та вищої освіти в університеті (2015 р.).

Грамота ПВНЗ «Університет Короля Данила» за сумлінну працю та значний внесок у розвиток науки та вищої освіти в університеті (2017 р.).

Почесна грамота ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди святкування 80-річчя університету (2020 р).

Наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science: 

1. Maksymiv, Y.; Yakubiv, V.; Pylypiv, N.; Hryhoruk, I.; Piatnychuk, I.; Popadynets, N. Strategic Challenges for Sustainable Governance of the Bioeconomy: Preventing Conflict between SDGs. Sustainability 2021, 13, 8308. https:// org/10.3390/su13158308 (Scopus, Web of Science)

2. Piatnychuk I., Pylypiv N., Halachenko O., Maksymiv Yu., Popadynets N. Balanced scorecard for implementing united territorial communities’ social responsibility. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18(2), Р. 128-139. (Scopus)

3. Boryshkevych , Yakubiv V., Piatnychuk I., N Iwaszczuk, A Iwaszczuk Strategy for the Development of Bioenergy Based on Agriculture: Case for Ukraine International Journal of Renewable Energy Research (IJRER). 2020. Vol. 10, No. 3. P. 1092-1102. (Scopus)

4. Piatnychuk I. D. Сonceptual approach to construction of accounting and information provision of social responsibility for business enterprises through the prism of the business partnership system / I. D. Piatnychuk N. I. Pylypiv, Yu. V. Maksymiv // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – № 27. – pp. 201-211. (Web of Science)

5 Zoriana Buryk, Olha Zhuk, Iryna Boryshkevych, Iryna Piatnychuk, Nataliia Horohotska, Nataliia Varenia (2019). Mechanisms of management of social and economic security of the state on the basis of data formalization (case of Ukraine): International Business Information Management Conference (34th IBIMA) Madrid, Spain 13-14 November 2019. (Web of Science)

Основні публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань:

1. Pylypiv N., Piatnychuk I., Sologub S. Classification of strategies for socio-economic development of united territorial communities // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2020. Vol. 7, No. 3, 27-35.

2. Yakubiv V., Maksymiv Yu., Hryhoruk I., Popadynets N., Piatnychuk I. Development Of Renewable Energy Sources In The Context Of Energy Management. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol. 6, P. 77-87.

3. Pylypiv N., Piatnychuk I. Essential strategic management accounting tools used for making investment decisions at enterprises in EU. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. Vol. 5, 3-4, Р. 50-56.

4. Maksymiv Y., Pylypiv N., Piatnychuk І., Pylypiv M. Accounting support organizing in the system of work partnerships among commercial banks // Perspektives – Journal on economic issues: International School of Management Slovakiya. 2017. Vol. 1. Issue 3. pp. 136-146.

5. Пилипів Н.І., П’ятничук І.Д., Марків М. М. Обліково-інформаційне забезпечення управління діяльністю деревообробних підприємств з виробництва твердого біопалива // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. 2016. Вип. 12, Т. 2. С. 185-193. (Index Copernicus International).

6. П’ятничук І. Д. Формування сучасного концептуального підходу до визначення поняття «система бюджетування» // Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (Index Copernicus International).

7. П’ятничук І.Д. Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. Вип. 12. C. 228-236.

8. П’ятничук І. Д. Категоріальний апарат та інструментарій системи бюджетування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2014. Вип. 9. С. 241-248.

9. П’ятничук І. Д. Організація управлінського обліку витрат в умовах застосування програмного забезпечення системи бюджетування // Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (Index Copernicus International).

10. Пилипів Н. І., П’ятничук І. Д. Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. Вип. 7. Т. 2. С. 113–120. (Index Copernicus International)

Розділи монографій:

1. Регіональна система соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефінін. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2012. 380 с. Особистий внесок автора: підрозділ «Проблеми і перспективні шляхи розвитку нафтопереробної галузі України».

2. Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності : монографія / за ред. І. Ф. Баланюк, Н. І. Пилипів, В. М. Якубів. Івано-Франківськ : Друкарня Фоліант, 2014. 293 с. Особистий внесок автора: підрозділ «Місце управлінського обліку витрат у системі бюджетування».

3. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефінін. Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. 390 с. Особистий внесок автора: підрозділ «Концептуальний підхід до визначення системи бухгалтерського обліку ділового партнерства банку».

4. Соціально-економічний розвиток регіону: сучасні реалії та перспективи: монографія / за ред. Н.І. Пилипів, В.В. Стефініна. Івано-Франківськ: Видавець МПП «ТАЛЯ», 2017. 435 с. Особистий внесок автора: підрозділ «Концептуальний підхід до побудови організаційних моделей ведення управлінського обліку на деревообробних підприємств з виробництва твердого біопалива».

5. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й. Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 300 с. Особистий внесок автора: підрозділ «Обліково-аналітична інформація в управлінні закладами охорони здоров’я в контексті сучасних реформ».

 Навчальні посібники:

1. Управлінський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н. І. Пилипів, Ю. В. Максимів, І. Д. П’ятничук. Івано-Франківськ. 2018. 380 с.

2. Судово-економічна експертиза: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н. І. Пилипів, Ю. В. Максимів, І. Д. П’ятничук. Івано-Франківськ. 2018. 280 с.

 Охоронні документи (авторські свідоцтва):

1. Літературний письмовий твір наукового характеру «Тренінговий курс «Школа публічних управлінців нової генерації» / В.М.Якубів, А.В. Томашевська, І. Д. П’ятничук. Авторське свідоцтво №96816, 2020 р.

2. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів ОР «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» / В. М. Якубів, І. І. Боришкевич, І. Д. П’ятничук, І. І. Григорук, О. І. Жук, Н. І. Горогоцька. Авторське свідоцтво № 98476. Дата реєстрації: 07.07.2020

3. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія публічного управління» для студентів ОР «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування»/ І. Д. П’ятничук, Н. І. Горогоцька, В. М. Якубів, О. І. Жук, І. І. Боришкевич, І. І. Григорук. Авторське свідоцтво № 98474. Дата реєстрації: 07.07.2020

4. Літературний письмовий твір наукового характеру «Наскрізна програма виробничої практики та методичні рекомендації» / Н. І. Горогоцька, В. М. Якубів, О. І. Жук, І. І. Боришкевич, І. І. Григорук. Авторське свідоцтво № 98478. Дата реєстрації: 07.07.2020

5. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт для студентів ОР «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» / І. І. Боришкевич, І. Д. П’ятничук, В. М. Якубів, І. І. Григорук, О. І. Жук, Н. І. Горогоцька. Авторське свідоцтво № 98477. Дата реєстрації: 07.07.2020

6. Науковий твір «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів ОР «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» / О. І. Жук, В. М. Якубів, Н. І. Горогоцька, І. І. Боришкевич, І. Д. П’ятничук, І. І. Григорук. Авторське свідоцтво № 98475. Дата реєстрації: 07.07.2020

Має досвід роботи фінансового консультанта з середнього і малого бізнесу в банківській сфері та диспетчера деканату економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2013 р. по 2018 р. – доцент кафедри обліку і оподаткування ПВНЗ «Університет Короля Данила».

З 2018 р. працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на кафедрі управління та бізнес-адміністрування, координатор і менеджер Школи управлінців нової генерації, тренер Школи бізнесу і менеджменту. Академнаставник груп студентів спеціальностей 281 “Публічне управління та адміністрування” та 073 “Менеджмент”. Здійснює керівництво магістерськими, бакалаврськими, курсовими роботами та консультаційними проєктами. З 2018-2021 рр. ведення соціальних мереж Школи бізнесу та менеджменту.

З 2019 р. по 2021 р. старший науковий співробітник ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та ведення календаря подій університету.

Учасниця стратегічної сесії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” щодо внесення пропозицій до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 рр.

Брала участь у робочих групах університету (у 2020 р.) щодо: 1) святкування 80-ти річчя університету; 2) розробки соціального проєкту «Професія майбутнього і мій вибір сьогодні».

З 2021 р. член робочої групи з формування стратегії розвитку Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Участь у приймальній комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” як член екзаменаційної комісії (2019-2021 рр.).

Організатор і спікер тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді. Зокрема, впродовж 2018-2021 рр. провела 23 тренінги в рамках Школи управлінців нової генерації, 2 тренінги в рамках Школи бізнесу та менеджменту, 2 тренінги в громадському ресторані “Urban Space 100” в м. Івано-Франківськ, 2 тренінги для проєкту «Молодь і влада» за підтримки міської влади.

Автор понад 120 публікацій, з них понад 90 праць наукового характеру (з них 3 публікації, опубліковані у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus та 4 публікації, опубліковані у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Web of Science; 5 колективних монографій) та понад 30 навчально-методичного характеру (з них 2 навчально-методичних посібники), отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на винаходи.

З 2020 р. по 2021 р. заступник директора Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки з наукової роботи та секретар науково-методичної ради Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

У 2020 р. під керівництвом Ірини Дмитрівни випускниця кафедри управління та бізнес-адміністрування Сеньків Христина захистила  магістерську роботу, яка стала переможницею конкурсу Фундації Лозинських (США) за кращу магістерську роботу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2020 р. член редакційної колегії наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University».

У 2021 р. координатор та спікер онлайн-курсу Project manager junior у рамках Школи управлінців нової генерації для активної молоді регіону (лютий-травень 2021 р.). З березня по вересень 2021 р. т.в.о. завідувача кафедри управління та бізнес-адміністрування.

З 2021 р. гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ОР бакалавр).

Участь у проєктах:

1. Старший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження «Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України» (2018-2020 рр.).

2. Старший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні» (2020 р).

3. Відповідальний виконавець проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: «Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та енергетичною безпекою України» (2020-2021 рр.).

4. Експерт проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement «Децентралізація приносить кращі результат» (2020-2021 рр.).

5. Експерт регіонального акселератора GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні» (ООН) (2021 р.).

Дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Теорія економічного аналізу», «Інформаційні системи в менеджменті», «Міжнародне публічне управління та євроінтеграція», «Project management in the spheres of economy», Тренінг-курс «Аналітика та моделювання бізнес-процесів», «Бізнес-процеси та управлінський облік», Керує магістерськими бакалаврськими, курсовими роботами та консультаційними проєктами.

Наукові інтереси: публічне управління та адміністрування системою вищої освіти, аналітичне забезпечення системи управління.

Електронні бібліотеки:

Google scholar; ORCID – 0000-0003-2876-6422;

ResearcherIDAAC-1116-2020;

Scopus – 57217302546: Реферативна база даних НБУВ.

Підвищення кваліфікації, стажування:

1. Участь у програмі Erasmus+:

Youth in Action: 2nd EUSDR Platform Meeting: «Learning Pathways to Social Synergies between Formal and Non Formal Learning», 18-19.05.2016 р. (Відень, Австрія);

12th Economic Forum of Young Leaders, 05-07.09.2017 (NOWY SĄCZ – KRYNICA ZDRÓJ, Республіка Польща);

Massive Open Online Course Erasmus+ Funding Opportunities for Youth «TRANSNATIONAL TRAINING AND COOPERATION ACTIVITIES» (07.02.2020 – 31.12.2020 р.) Online;

15th Economic Forum of Young Leaders (08-10.09.2020) Online;

Massive Open Online Course (MOOC) Erasmus+ «Digital youth work» (22.02.-19.04.2021);

Project Erasmus+ «Strategic partnerships in the youth field» (04-05.02.2021, online Sweden);

European solidarity corps, MOOC «Youthpass Heart Corps – Guiding the Learning Journey» (15.02.-31.05.2021, online).

2. Участь у міжнародних заходах:

семінарі-тренінгу «Як вивчити економіку легко», 04.12.2017 р.;

активно брала участь у економічному міжнародному форумі (у воркшопі з дипломатичного протоколу) продовж 15-th Economic Forum of Young Leaders (8-10 September, 2020 – online), про що засвідчує відповідний сертифікат;

активно брала участь у International Conference «Young Researchers’ Innovative Ideas: Science | Start-Ups | Industry» (27-28.05.2021 р.);

експерт проєкту DOBRE for Public Administration Education Enhancement (2021 р.).

експерт проєкту GCIP «Глобальна інноваційна програма чистих технологій GCIP для малого і середнього бізнесу в Україні» (ООН) (2021 р.).

3. Випускниця курсу «Практичне бізнес-планування для малого та середнього бізнесу» Українсько-канадський бізнес-центр SBEDIF.

4. Пройшла стажування (курс з підвищення кваліфікації):

з теми «Методика викладання економічних дисциплін» в період з 27.11.2017 р. по 15.12.2017 р. у кількості 108 годин (Mitorganisator Senior Experten ServiceStiftung der Deutschen Wirtschaft für international Zusammenarbeit GmbH);

онлайн тренінгова програма «Sustainability Crash Course», інтенсив зі сталого розвитку (тривалістю 3 місяці, квітень-червень 2020 р.), організатори Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», CSR Ukraine, спільно з Львівською бізнес-школою УКУ, у партнерстві з Посольством Королівства Нідерланди в Україні, Netherlands Enterprise Agency;

дистанційне підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції «Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту до професійного зростання» за напрямами «Наскрізні навички», «Психологія», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (тривалість 10 години / 0.33 кредиту ЄКТС), свідоцтво № К38-300286 від 21.11.2020 р.

II Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу” (12 серпня-12 жовтня 2021 року, тривалість 180 години / 6 кредитів ЄКТС), сертифікат № 2061 від 12.10.2021р.). Присвоєно кваліфікацію «Міжнародний керівник категорії Б в галузі освіти та науки згідно класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний вчитель/викладач».

Підвищення кваліфікації в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  з 31.05.2021 р. по 12.07.2021 р. за темою: «Організація освітнього процесу з фахових дисциплін спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за обсягом 180 годин. Сертифікат №СВ23325597/28-21.

Стажування в Херсонському державному університеті, свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № 21-22/394, тема: “Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання з використанням сучасних освітніх технологій при викладанні фахових дисциплін  спеціальностей “Публічне управління та адміністрування” та “Менеджмент” обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 год.), термін стажування: з 18.05.2022 р. по 30.06.2022 р.

Підвищення кваліфікації на Платформі Інститутів післядипломної педагогічної освіти на тему: “Стратегія ЄС у сфері освіти й професійної підготовки” та досягнув(ла) практичні та теоретичні знання відповідно до програми підвищення кваліфікації вказаної теми. Тривалість: 30 (тридцять) годин/1 кредит (ЄКТС). Дата видачі: 10.09.2022 р.  Сертифікат №6483981811521

Підвищення кваліфікації на Платформі Інститутів післядипломної педагогічної освіти на тему: “Освітні тенденції: національно-патріотичний концепт. Євровибір України” та досягнув(ла) практичні та теоретичні знання відповідно до програми підвищення кваліфікації вказаної теми. Тривалість: 15 (п’ятнадцять) годин/0,5 кредиту (ЄКТС) Дата видачі: 10.09.2022 р.  Сертифікат №6484027247504.

5. Успішно закінчено курси:

«Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил» / платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат виданий 11.06.2017 р.;

«Критичне мислення для освітян» / платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат виданий 05.12.2017 р.;

«Підготовка та впровадження проектів розвитку громад» / платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат виданий липень 2018 р.;

«Візуалізація даних» / платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат виданий липень 2018 р.;

«Цифрові комунікації у глобальному просторі» / платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат виданий серпень 2018.;

«Комунікаційні інструменти для побудови репутації» / платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат виданий серпень 2018 р.;

«Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти» / Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), січень-лютий 2019 р.;

«Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до управління бізнесом» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, вересень 2019 р.;

«Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, жовтень 2019 р.;

Пройшла навчання з проблем гендерної рівності та гендерно орієнтованого бюджетування в обсязі 12 год. / Проект «Гендерне бюджетування в Україні», травень 2019 р.;

«Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності» / платформа відкритих онлайн-курсів Coursera 15.04.2020 р.;

«Дизайн презентацій» / платформа відкритих онлайн-курсів Coursera 24.07.2020 р.;

«Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, 22.03.2020 р.;

«Як створити масовий відкритий онлайн-курс» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, 05.03.2020 р.;

«Основи інформаційної безпеки» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, 18.01.2020 р.;

«Ефективні комунікації для освітніх управлінців» / платформа відкритих онлайн-курсів EDERA, 19.10.2020 р.;

Взято участь у онлайн-циклі «Проєктний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти», CEASC (12.06.2020 р.);

Взяла участь у марафоні «Тайм-менеджмент: просто 4 кроки», 12-30.10.2020 р.;

«Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» / платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, 08.09.2021 р.

6. Успішно пройдено навчання і складено іспит з:

«Основ цифрового маркетингу» від Google Digital Workshop, 23.02.2019 р.;

«Digital Skills: Web Analytics» / Future learn, 01.09.2019 р.;

«Introduction to Data Studio» / від Google Analytics Academy, 04.10.2019 р.;

«Додатки Google в освітній діяльності» / Академія цифрового розвитку, 31.10.2019 р.

«Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google» / платформа Дія. Цифрова освіта, 18.04.2020 р.;

пройшла навчання за програмою дистанційного тренінгу «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education, 22-27 квітня 2020 р.;

Пройшла тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. Рівень володіння цифровими навичками: високий, 26.03.2020 р.

7. Участь у вебінарах:

 • «Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах» / освітній проект «На урок», 09.04.2020 р.;
 • «Гейміфікація уроку як засіб підвищення ефективності навчання» / освітній проект «На урок», 03.04.2020 р.;
 • «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» / освітній проект «На урок», 25.03.2020 р.;
 • «Використання сервісу Edmodo під час дистанційного навчання» / освітній проект «На урок», 09.04.2020 р.;
 • «Сторітелінг для навчання: комфортний, корисний і різний» / освітній проект «На урок», 11.11.2020 р.;
 • «Організація шкільного онлайн-табору на основі комп’ютерної гри MineTest» » / освітній проект «На урок», 24.07.2020 р.;
 • «Цифрової майстерні з інформаційної безпеки», Google Україна, 11.02.2020 р.
 • «Робота у новій Web of Science Core Collection», Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання Clarivate, 01.12.2020 р.;
 • «Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі», Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання Clarivate, 28.01.2021 р.;
 • «Розширений пошук в новому інтерфейсі», Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання Clarivate, 11.02.2021 р.;
 • «UN Sustainable Development Goals – how to analyze bibliometric indicators?», Brighttalk, 25.02.2021 р.;
 • «How to work with the author profile and preprints in Scopus?», Brighttalk, 18.03.2021 р., 30.3.2021 р.;
 • «Початок роботи з ScienceDirect», Brighttalk, 18.03.2021 р.;
 • «Easily publish an OA journal and reach a wide audience», Brighttalk, 30.03.2021 р.;
 • «SciVal for researchers – cooperation, how to look for collaborators?», Brighttalk, 30.03.2021 р.;
 • «20 Cool Things to do with Institutional Repository», Brighttalk, 30.03.2021 р.;
 • «How can I increase efficiency of my searching in Scopus», Brighttalk, 15.04.2021 р.;
 • «Scopus selection criteria and process for journals», Brighttalk, 21.04.2021 р.;
 • «Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect», Brighttalk, 22.04.2021 р.;
 • «SciVal for researchers – grants, how to use bibliometric data in grant processes», Brighttalk, 22.04.2021 р.;
 • «Профілі автора та установи у Scopus», Brighttalk, 06.05.2021 р.