Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «Публічне управління сталим розвитком територій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблена на основі Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001; затверджена Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» та введена в дію з 01.09.2023 р.

Мета освітньої програми: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, які володіють механізмами, методологією, технологіями та інструментами вирішення проблем і реалізації завдань з ефективного розміщення продуктивних сил, розумного використання наявного ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життєдіяльності населення, вдосконалення територіальної організації влади, забезпечення екологічної безпеки стійкого розвитку територій.

Мета освітньої програми відповідає місії і стратегії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, сформована з урахуванням пропозицій та потреб

 

Основний фокус освітньої програми зосереджено на програмних результатах навчання, які направлені на:

1) застосування сучасних механізмів, форм, методів, технологій, інструментів публічного управління та адміністрування задля забезпечення стійкого розвитку територій;

2) здобуття практичних вмінь з питань планування, організації, мотивації, контролінгу, налагодженню публічних комунікацій, прийняття, реалізації та оцінювання управлінських рішень щодо стійкого розвитку територій;

3) оволодіння уміннями розробляти та управляти публічними проєктами з питань забезпечення стійкого розвитку територій;

4) формування навичок управління змінами у процесі побудови системи публічного управління сталим розвитком територій;

5) вивчення і впровадження кращих національних та закордонних практик публічного управління сталим розвитком територій.

 

Унікальність ОП полягає у специфічній освітній траєкторії підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування, що орієнтована на вирішення найбільш актуальних проблем на центральному, регіональному та місцевому рівнях управління, результативне використання конкурентних переваг з урахуванням розумного розподілу наявних ресурсів (природного, виробничого, фінансового, людського капіталів), підвищення темпів стійкого розвитку конкретної адміністративної території (країни, регіону, населеного пункту) для покращення рівня добробуту нинішнього населення та прийдешніх поколінь.

Специфічна освітня траєкторія підготовки фахівців представлена наявністю серед ОК тренінг-курсів, які розроблені з урахуванням потреб і викликів сьогодення, зокрема для забезпечення стійкого розвитку Івано-Франківської області, її адміністративних районів та окремих територіальних громад й направлені на прикладний характер ОП.

Разом з тим, специфічність освітньої траєкторії проявляється у використанні в освітньому процесі цифрових інформаційно-аналітичних технологій, а також наявністю ОК, що викладаються англійською мовою.

Також особливістю ОП є те, що здобувачі освіти, крім визначених Стандартом, досягають додаткові, затребувані на даний час, програмні результати, такі як вміння аналізувати дані щодо забезпечення стійкого розвитку територій, управляти процесом розробки та реалізації публічних проєктів, впроваджувати зміни при вирішенні питань стійкого розвитку територій.

 

Розроблено ОП робочою групою у складі:

 1. Валюх Андрій Миколайович – гарант освітньої програми, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.
 2. Нагорняк Михайло Миколайович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.
 3. П’ятничук Ірина Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування.
 4. Сурай Інна Геннадіївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.
 5. Жук Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування.
 6. Дєгтяр Олег Андрійович – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.
 7. Квецко Віталій Андрійович – випускник спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” ОР бакалавр.

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

 1. Смушак М.В. – директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики, Івано-Франківської міської ради.
 2. Куйбіда С.В. – директор департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації.
 3. Стефанчук Ю.Д. –  виконавчий директор регіонального відділення Асоціація міст України, регіональний консультант з бюджетних питань.
 4. Никифоряк М.М. – начальник відділу проєктної, інвестиційної та підприємницької діяльності, Рожнівської сільської ради.
 5. Пархоменко-Куцевіл О.І. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

 

Гарант освітньої програми: доктор наук з державного управління, професор кафедри управління та бізнес-адімінстрування Валюх Андрій Миколайович.

Що отримають випускники освітньої програми?

Можливості працевлаштування