Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія формується за рахунок навчальних дисциплін за вільним  вибором студента відповідно до Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент , яке розглянуто та схвалено Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника протокол від «31» серпня 2022 р. № 7 та введено в дію: наказ ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника від «08» вересня 2022 р. № 451.

Обсяг навчальних дисциплін вільного вибору студента становить 24 кредити ЄКТС, що складає не менше 25% від загального обсягу навчальних дисциплін.

Здобувачі  мають можливість навчатися за індивідуальним графіком, що передбачено Положенням про порядок навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора №672 від 24.11.2022 р.)

Здобувачі вищої освіти мають  право обирати тему кваліфікаційної роботи. Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається і через обрання здобувачами  бази практики.

Здобувачі ОП мають можливість здобувати неформальну освіту. Визнання її результатів  регулюється Положенням про визнання  результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.).