Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «Менеджмент у сфері інформаційних технологій» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблена на основі Стандарту вищої освіти України галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» (29.10.2018 р. №1165), затверджено Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №1 від 31.01.2023 р.) та введено в дію з 01.09.2023 р.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент у сфері інформаційних технологій»  спеціальності 073 «Менеджмент» є поєднанням освітніх, наукових та професійних аспектів управління та адміністрування, що ґрунтується на науково-практичному досвіді в ІТ сфері і відповідає парадигмі фасилітативного навчання.

При розробці освітньо-професійної програми «Менеджмент у сфері інформаційних технологій» враховувалися пропозиції стейкголдерів.

Розробники освітньо-професійної програми:

  1. Мацук З.А. – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування, гарант.
  2. Якубів В.М. – доктор економічних наук, професор, перша проректорка, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.
  3. П’ятничук І.Д. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування.
  4. Козленко М.І. – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри  інформаційних технологій.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів:

  1. Полич Ігор Богданович – директор ТОВ «Девлайт».
  2. Александров Ілля – Delivery manager Yozmatech Global Ltd.
  3. Роксолана Юсипчук – Head of Recruiting, компанія Newfire Global Partners.
  4. Кузик Христина – співзасновниця ІТ-компанії SFox model, менеджер із розвитку компанії.
  5. Гой Олесь Тарасович – проектний менеджер SDK finance.
  6. Полатайко Ігор – Senior Software Engineer + Line Manager, ІТ компанія Avenga.

Мета освітньої програми: програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів, підготовки їх в якості дипломованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з управління у сфері інформаційних технологій, зокрема, спроможних використовувати методи та моделі обґрунтування цілей, а також конкурентних і функціональних стратегій ІТ організації; демонструвати здібність розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень у системі діяльності ІТ компанії в умовах невизначеності; демонструвати навички узагальнення результатів комплексного аналізу економічної діяльності ІТ компанії; демонструвати навички управління персоналом, формувати корпоративну культуру ІТ компанії на основі використання світового досвіду кадрового управління, особливостей національної ділової культури.

Освітньо-професійна програма з прикладним характером та структурою, що передбачає інтерактивне навчання, яке орієнтоване на здобуття загальних і фахових компетентностей з менеджменту у сфері інформаційних технологій.

Програма, також, реалізується через ключові цінності ЗВО: лояльність і відповідальність, інноваційність та індивідуальний підхід, (студентоцентризм), довіра та взаємодопомога, енергійність та ефективність, розвиток та раціональність відповідно до стратегії розвитку університету та статуту університету. Зокрема, ОП передбачає формування системи професійних компетенцій здобувачів освіти шляхом органічного поєднання високого рівня освітньої свідомості, навчання на засадах академічної доброчесності, зрілості особистості, світоглядної складових, а також значимість освіти впродовж життя. Стратегія університету доступна на сайтіСтатут університету можна переглянути тут.

У відповідності до стратегії розвитку університету та корпоративної культури університету на кафедрі затверджено і діє Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів кафедри управління та бізнес-адміністрування.

Основний фокус освітньої програми спрямовано на формування повного комплексу фахових компетенцій, що дають можливість випускникам розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з менеджменту на рівні організацій у сфері інформаційних технологій на основі застосування теорій, методів і функцій менеджменту для забезпечення їх ефективного функціонування та розвитку, зокрема в умовах невизначеності.

Унікальність ОП полягає у специфічній освітній траєкторії підготовки фахівців з менеджменту у сфері інформаційних технологій, орієнтована на вивчення і впровадження кращих національних та закордонних практик управління в ІТ сфері  з урахуванням регіональних особливостей.

Специфічна освітня траєкторія підготовки фахівців представлена наявністю серед ОК тренінг-курсів, які розроблені з урахуванням потреб і викликів сьогодення для забезпечення розвитку ІТ сфери й направлені на прикладний характер ОП з використанням інноваційних цифрових технологій.

Гарант освітньої програми: доктор економічних наук, професор кафедри управління та бізнес-адімінстрування Мацук Зоряна Андріївна.

Що отримають випускники освітньої програми? 

Можливості працевлаштування