Атестація

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена в репозитарії закладу вищої освіти.

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам цього стандарту та відповідати організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються законодавством.

Переглянути Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” ОП “Пулічне управління сталим розвитком територій”

Тематика магістерських робіт 2023 р.

Дорожня карта до написання магістерської роботи тут

 Правила оформлення списку використаних джерел.

 Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат.