Загальна інформація

Історія аспірантури по спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки

У 2016 р. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника», один із перших в Україні, ліцензував аспірантуру з галузі знань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (обсяг прийому – 5 осіб) наказ № 389 Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 року та здійснив у 2016 року перший набір один аспірант на денну державну форму Фуфалько Іван Юрійович, науковий керівник – доктор економічних наук, професор Ткачук І.Г. З 2016 рок розпочато підготовку докторів наук за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» першим докторантом був Щур Роман Олексійович, якій у 209 року захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит.

Постановою Кабінету Міністрів України № 674 від 27.09.2016 спеціальність “074 Публічне управління та адміністрування” була виключена із галузі знань 07 – Управління та адміністрування і переведено у спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування галузь.

У 2017 році на навчання було зараховано на денну державну форму за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування Борушок Ілону Ігорівну, науковий керівник – доктор економічних наук, професор Ткачук І. Г.

У 2018 році на навчання було зараховано чотирьох аспірантів, з них двох на державну і двох на контрактну форму навчання:

  • на денну державну форму Зварич Тарас Якович – науковий керівник – доктор економічних наук, професор Ткачук І. Г.
  • вечірня державну Масляк Тетяна Романівна – науковий керівник доктор економічних наук, професор Ткач О. В.
  • заочну контрактну форму Кузьмичук Олександр Валерійович – науковий керівник кандидат наук з державного управління, доцент Шикеринець В. В. та Прощук Едуард Петрович – науковий керівник доктор політичних наук, професор Нагорняк М. М.

В аспірантурі за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка  фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних формулювати і розв’язувати комплексні наукові й практичні проблеми публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну діяльність.

У 2021 році в аспірантурі навчається 13 осіб: 4 здобувачі – на 1 році навчання, 2 здобувачі – на 2 році навчання, 4 здобувачі – на 3 році навчання, 3 здобувачі – на 4 році навчання. Здобувачі аспірантури працюють в органах влади різних рівнів, в установах, організаціях, підприємствах державного, комунального та  приватного сектору на керівних посадах.

Відвовідно до наказ 26/20-с від 11.08.2021 р. гарантом аспірантури по спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є доктор наук з державного управління, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Бурик Зоряна Михайлівна.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми