Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблена на основі проєкту Стандарту вищої освіти України галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (2017 р.), затверджено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від 27.06.2017 р.) та введено в дію Наказом ректора №30/20-з від 03.07.2017 р.

Освітньо-професійну програму приведено у відповідність до Стандарту вищої освіти України галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1172, затверджено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №5 від 28.05.2019 р.) та введено в дію Наказом ректора №23/20-с від 20.08.2019 р.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є поєднанням освітніх, наукових та професійних аспектів публічного управління та адміністрування, що ґрунтується на науково-практичному досвіді і відповідає парадигмі фасилітативного навчання.

Набір студентів на навчання на освітньо-професійну програму здійснюється з 2018 р. згідно ліцензійного обсягу.

Bpaxoвуючи зауваження стейкголдерів, ОП була переглянута робочою групою у 2020 році, затверджено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від  «31» серпня 2020 р.) та введено в дію Наказом ректора №20/20-с від «31» серпня  2020 р.

На основі пропозицій стейкголдерів, ОП була переглянута робочою групою у 2021 році, затверджено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №6 від  «24» червня 2021 р.) та введено в дію Наказом ректора №18/20-с від «29» червня  2021 р.

ОП була переглянута робочою групою у 2022 році, затверджено Вченою радою Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (протокол №06 від  «27» червня 2022 р.) та введено в дію Наказом ректора №30/20-с від «01» липня 2022р.

Мета (цілі) освітньої програми: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати регіональні стратегії, політики та програми сталого розвитку з урахуванням світових та європейських стандартів; здатних виробляти, приймати та реалізовувати управлінські рішення на основі відповідного аналітичного забезпечення; спроможних розробляти проєкти сталого розвитку територіальних громад регіону;  здатних забезпечувати комунікацію та взаємозв’язок між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування; бути спроможними відповідати на вимоги та виклики  сучасного мінливого середовища.

Цілі ОП відповідають Стратегії розвитку та місії ЗВО: освіта, наука, регіон. Відповідно до Стратегії розвитку ЗВО на 2020-27 рр. ОП є поєднанням високоякісних освітніх, наукових та професійних надбань у сфері публічного управління та адміністрування.

Відповідно до місії ЗВО в освіті – ОП спрямована на дотримання високих освітніх стандартів у сфері публічного управління та адміністрування, на підготовку кваліфікованих фахівців у цій сфері, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, які будуть зорієнтовані на підвищення власного рівня професійного розвитку.

Відповідно до ЗВО в науці – ОП спрямована на генерування інноваційних ідей та їх реалізації, зокрема розвиток здатності до застосування отриманих під час навчання знань в умовах професійної діяльності (участь студентів у таких заходах, як «Битва проєктів», «Бюджет участі», ініціатива «Підприємницький університет», Школа управлінців нової генерації (сайт), Project manager junior та ін.); залучення студентів до участі у розробці проєктів регіонального розвитку, надання консультацій представникам територіальних громад на базі Проектно- освітнього Центру «Агенти змін».

Відповідно до місії ЗВО в регіоні – доцільність впровадження освітньої діяльності за ОП обумовлена актуальним запитом у регіоні щодо компетентних фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема для забезпечення ефективного управління новоствореними територіальними громадами, раціональним розподілом різних видів ресурсів та пошуком нових джерел фінансування громад з допомогою розробки проєктів.

Програма, також, реалізується через ключові цінності ЗВО: лояльність і відповідальність, інноваційність та індивідуальний підхід, (студентоцентризм), довіра та взаємодопомога, енергійність та ефективність, розвиток та раціональність відповідно до стратегії розвитку університету та статуту університету. Зокрема, ОП передбачає формування системи професійних компетенцій здобувачів освіти шляхом органічного поєднання високого рівня освітньої свідомості, навчання на засадах академічної доброчесності, зрілості особистості, світоглядної складових, а також значимість освіти впродовж життя. Стратегія університету доступна на сайті. Статут університету можна переглянути тут.

У відповідності до стратегії розвитку університету та корпоративної культури університету на кафедрі затверджено і діє Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів кафедри управління та бізнес-адміністрування.

Програма розроблена відповідно до стратегії та місії університету, Стандарту освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, нормативних документів університету.

Основний фокус освітньої програми зосереджено на програмних результатах навчання, які направлені на:

1) застосування сучасних управлінських технологій у сфері публічного управління та адміністрування;

2) здобуття вмінь вироблення, прийняття та реалізації стратегічних управлінських рішень зі сталого розвитку територіальних громад регіону;

3) вивчення і впровадження кращих національних та закордонних практик публічного управління й адміністрування в умовах децентралізації та становлення територіальних громад регіону;

5) формування умінь розробляти проєкти у сфері публічного управління з метою сталого розвитку територіальних громад регіону;

6) здобутті навиків комунікації між органами державної влади, місцевого самоврядування та громадянами, у тому числі й на англійській мові.

Унікальність ОП полягає у специфічній освітній траєкторії підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, орієнтована на вивчення і впровадження кращих національних та закордонних практик публічного управління в умовах децентралізації та забезпечення сталого розвитку громад із врахуванням регіональних особливостей.

Специфічна освітня траєкторія підготовки фахівців представлена наявністю серед ОК тренінг-курсів, які розроблені з урахуванням потреб і викликів сьогодення для забезпечення сталого розвитку громад Прикарпаття й направлені на прикладний характер ОП. Також специфічність освітньої траєкторії проявляється у використанні у навчальному процесі цифрових технологій.

Особливістю даної ОП також є те, що здобувачі, крім визначених Стандартом, досягають додаткові, затребувані на даний час, програмні результати, такі як ПР 17 Вміти розробляти проєкти у сфері публічного управління; та здобувають ще такі компетентності, як ЗК 14 Здатність аналізувати інформацію у процесі прийняття управлінських рішень; ФК 12 Здатність ефективно приймати управлінські рішення у різних сферах публічного та місцевого управління; ФК 13 Здатність управляти проєктами та людськими ресурсами у процесі їх реалізації.

 

Схема послідовності вивчення дисциплін ОП:

Що отримають випускники освітньої програми?

Можливості працевлаштування.