ТОМАШЕВСЬКА АНТОНІНА ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук,

Вчене звання – доцент

Посада – доцент кафедри управління на бізнес-адміністрування

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2004 р. закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю ,,Фінанси” та отримала диплом спеціаліста з присвоєнням кваліфікації економіста.

У 2017 р. успішно захистила дисертацію за спеціальністю ,,Розвиток продуктивних сил  і регіональна економіка” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Економічні механізми управління взаємодією на регіональному туристичному ринку».

З 2021 р. працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на кафедрі управління та бізнес-адміністрування, тренер проєкту Школи управлінців нової генерації.

Є координатором проєкту від ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в межах ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами»

В 2021 р. отримала вчене звання доцента кафедри управління та бізнес-адміністрування.

Автор понад 40 публікацій, з них 36 праць наукового характеру (2 навчально-методичного характеру, зокрема 2 публікації, опубліковану англійською мовою у періодичному виданні, що включена до наукометричних баз Scopus або Web of Science., 2 колективних міжнародних монографій, отримано 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на винаходи).

Володіє іноземними мовами: німецька – хороше розуміння (В1-В2), англійська, польська– початковий рівень (А1-А2).

Платформи і сервіси:

Сервіси та програмні продукти від Microsoft (зокрема, Visio, Project);  Інструменти Google; Бітрікс24, Trello, Crello, Canva, Tilda Publishing, of.ua, Kahoot, Mentimeter, Coggle, Screencastify, Zoom, CiscoWebex, Linoit.

Наукові профілі:

ORCID: 0000-0002-8182-5906

https://scholar.google.com/citations?user=WWmkYmYAAAAJ&hl=uk

Наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science: 

 1. Antonina Tomashevska, Oksana Zakharina, Volodymyr Korzhenko, Nataliia V. Kovalenko, Maryna Shashyna. Analysis of the development of public-private partnership under the conditions of implementation of economic projects. Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION -2020, Núm. 42 (2020). – 156 – 170

Основні публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань:

 1. Antonina Tomashevska. Formation of investment potential as a factor in the development of Ivano-Frankivsk UTC. «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»// Vol. 7 No. 3 (2020) – Івано-Франківськ- pp. 77-88
 2. Antonina Tomashevska. Effective Public-Private Partnership Models and their Application in Public Policy Implementation. International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII, Special Issue 1, 2020. – pp. 239-247.
 3. O. Zhuk. A.Tomashevska. TAX PLANNING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»// – Івано-Франківськ, 2019 – С.96-102.
 4. Смиковчук Т.В, Томашевська А.В. Рівень ВВП України: аналіз та динаміка розвитку. Вісник Ужгородського національного університету: серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – № 20. – С. 90-95.
 5. Томашевська А.В. Факторний аналіз динаміки ВВП України. Вісник Прикарпатського університету: серія Економіка. – Івано-Франківськ, 2018. – № 13. – С. 26-29.
 6. Томашевська А.В. Розвиток туристичного ринку Карпатського регіону та оцінка можливостей співпраці його учасників. Бізнес Інформ. – Харків, 2016. – №8. – C. 94–97.
 7. Томашевська А.В. Туристичний кластер в системі соціально-економічного розвитку регіону. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон, 2016. – № 21. – C. 85–92.
 8. Томашевська А.В. Економічні механізми управління взаємодією на регіональному туристичному ринку. European Journal of Economics and Management. – 2015. – Vol. 1. – Issue 2. – Р. 144-150

Розділи монографій:

 1. Жук О.І., Томашевська А.В. Розвиток польсько-української співпраці : макроекономічний аспект. Колективна монографія “Прогнозування і планування розвитку економіки: мікроекономічний та макроекономічний рівні”.- м. Рига, Латвія, 2019 – C.76-92
 2. O. Zhuk. A.Tomashevska. ANALYSIS OF UKRAINE’S GDP DYNAMICS IN THE GLOBAL CONTEXT. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 42// Publishing House of Katowice School of Technology, 2020 с.57-65.

Навчальні посібники:

 1. Томашевська А.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни ,,Управління на мікро-та макрорівнях”–Івано-Франківськ : 2018. – 94 с.
 2. Томашевська А.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни ,,Управління на мікро-та макрорівнях”

Охоронні документи (авторські свідоцтва):

 1. Літературний письмовий твір наукового характеру «Тренінговий курс «Школа публічних управлінців нової генерації» / В.М.Якубів, А.В. Томашевська, І. Д. П’ятничук. Авторське свідоцтво №96816, 2020 р.

Доповіді тез конференцій:

 1. Томашевська А.В., Козак Н.Я. Механізм розрахунку інвестиційної привабливості регіонів. IV Международная научно-практическая конференция “SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS” – Кіото, Японія, 2020. – с.654-658.
 2. O. Zhuk. A.Tomashevska. THE INCREASING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE IN THE CRISIS PERIOD. The III International Scientific and Practical Conference CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS, – Washington, USA.2020.с16-22
 3. Томашевська А.В. Розвиток польсько-української співпраці: аспект ЄС та NATO. Матеріали 17-ї регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми європейської та євроантдантичної інтеграції України».- Дніпро, 2020. – с.118-121.
 4. Будко М.В., Томашевська А.В. Вплив Брекзиту на економічно-торгові відносини між Україною і Великою Британією (крос-медійний аспект) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ,, Economy and society: the modern Foundation for human Development’’.- Leipzig, Germany, 2019 – C.98-101.
 5. Томашевська А.В. Туристичний кластер в системі соціально-економічного розвитку регіону. Збірник Матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка». – Одеса, 2016. – С.81-85.
 6. Томашевська А.В. Організація економічної співпраці на регіональному туристичному ринку. Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Модернізація та суспільний розвиток економічної системи». – Київ, 2016. – С. 56-59.
 7. Томашевська А.В. Формування моделей і економічних механізмів узгодженої взаємодії на регіональному туристичному ринку. Збірник Матеріалів ХХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень». – Чернівці, 2016. – С.24-26.

З 2005 р. по 2008 р. – викладач економічних дисциплін Коломийського економіко-правового коледжу.

З 2008 р. по 2021 р. – методист економічного факультету у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

З 2021 р. працює у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на кафедрі управління та бізнес-адміністрування.

Є тренером Школи управлінців нової генерації. Академнаставник груп студентів спеціальностей 281 “Публічне управління та адміністрування” та 073 “Менеджмент”. Здійснює керівництво магістерськими, бакалаврськими, курсовими роботами та консультаційними проєктами.

З 2018 р. членкиня робочої групи – Бюджет участі Івано-Франківськ. Є членкинею комітету Активні жінки Прикарпаття.

Спікер тренінгів та онлайн-вебінарів для активної молоді. Зокрема, впродовж 2018-2020 рр. провела 18 тренінгів в рамках Школи управлінців нової генерації.

Автор понад 40 публікацій, з них 36 праць наукового характеру (2 навчально-методичного характеру, зокрема 2 публікації, опубліковану англійською мовою у періодичному виданні, що включена до наукометричних баз Scopus або Web of Science., 2 колективних міжнародних монографій, отримано 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на винаходи).

Дисципліни, які викладає:Управління на макро- та макрорівні, Управління проєктами, Інноваційне підприємництво та управління стартапами, Аналіз та оптимізація бізнес-процесів, Методи прийняття управлінських рішень.

Підвищення кваліфікації:

Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku (Lublin,Republic of Poland) Certificate about the International skills Development ES №0360/2020 (17.08.2020)

Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України (Сертифікат про підвищення кваліфікації в рамках ініціативи “Підприємницький університет” і курсу “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” вересень-грудень 2020р., лютий-квітень 2021р.), 90год.

3 Курси підвищення кваліфікації при Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» наказ №37 від 21.01.2021 року, сертифікат №165 (30 годин)

Дистанційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, критичне» від освітнього проєкту ,,На урок” (Свідоцтво № К28-440979, 11.04.2020р.)10год.

Проходження марафону “Тайм менеджмент: просто у 4 кроки” від Школи бізнесу та менеджменту (12-13 жовтня 2020р., 20год.)

Онлайн-курс на платформі Coursera «Макроекономіка», 4 квітня 2020 р.

Успішно взяла участь у семінарі Sprint Rapid Prototyping – Big Idea Challenge that was held on 21 April 2021 by EV16043U1W partnership.

Взяла участь в онлайн-навчанні «Navigation development and capacity bulding of Ukrasner enterpreneurship» (вересень 2020р.)

Взяла участь у семінарі «Практичні аспекти формулювання та реалізація монетарної політики» (12-13 листопада 2020р.)

Пройшла курс «Стартуй стартап» та успішно здала фінальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності.

Взяла участь у науково-практичному семінарі «Медіаграмотність та інтернет-безпека для школярів та студентів», який проходив у Центральноукраїнському інституті розвитку людини (22-23квітня 2021р., 10год.)

 

 

E-mail: antonina.tomashevska@pnu.edu.ua

Тел.: +38 (050)56 28 764