Атестація

Атестація здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» ОП «Публічне управління та адміністрування» відповідає вимогам стандарту вищої освіти. Формами атестації є проведення комплексного атестаційного екзамену та захист кваліфікаційної роботи.

Проведення комплексного атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито і публічно та проводиться Екзаменаційною комісією відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора № 33 від 27.01.2015 р.; із внесеними змінами наказами № 361 від 31.07.2020 р., № 149 від 11.03.2021 р., № 189 від 30.03.2021 р.).

Написання кваліфікаційної роботи передбачає викладення результатів теоретичних дослідження, результатів проведення різних видів аналізів та надання практичних рекомендацій із застосуванням теорій, концепцій, положень та методів публічного управління та адміністрування, що спрямовані на вирішення конкретних наукових завдань. Кваліфікаційна робота обов’язково проходить перевірку на плагіат. За результатами успішного складання комплексного атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи здобувачу вищої освіти присуджується освітній рівень бакалавра.

Вимоги до державного іспиту: Програма кваліфікаційного іспиту