ВАЛЮХ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

доктор наук з державного управління,

професор кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

 

 

 

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Народився 19 червня 1976 року в м. Радивилів, Рівненської області.

У 1982-1990 рр. навчався в Хотинській неповній середній школі Радивилівського району, Рівненської області, яку закінчив із відзнакою.

У 1990-1992 рр. навчався у середній загальноосвітній школі №23 міста Рівне, яку закінчив із срібною медаллю.

У 1992-1997 рр. навчався в Українському інституті інженерів водного господарства (з 1995 року ‑ Українській державній академії водного господарства). За підсумками навчання здобув кваліфікацію спеціаліста «економіст» за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2001-2005 рр. навчався в аспірантурі Рівненського державного технічного університету (з 2004 року ‑ Національного університету водного господарства та природокористування).

У 2005 році на підставі прилюдного захисту дисертації у спеціалізовані вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».

У 2007 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри регіонального управління.

У 2013-2014 рр. навчався в магістратурі Національного університету водного господарства та природокористування. За підсумками навчання здобув кваліфікацію магістра державної служби за спеціальністю «Державна служба».

У 2018 році на підставі прилюдного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здобув науковий ступінь доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

З 2018 року ‑ член редакційної колегії міжнародного (іноземного) рецензованого видання «International Journal of New Economics, Public Administration and Law» цитованого у наукометричній базі «Copernicus». www.ijoness.esy.es .

З 2020 року ‑ член редакційної колегії фахового видання із права та державного управління «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління». https://maup.com.ua/ua/ekspert/editors.html .

Є автором понад 100 публікацій, у тому числі трьох навчальних посібників, семи наукових монографій та шести наукових праць у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Сімейний стан – одружений. Є батьком трьох дітей.

Нагороди:

«Дошка пошани» Національного університету водного господарства та природокористування за результатами наукової діяльності у 2018 році (2019).

Диплом Національного університету водного господарства та природокористування за перше місце в номінації «Кращий навчальний посібник» гуманітарного напряму (2019).

Подяка управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації за активний особистий внесок у розвиток громадянського суспільства області, залучення молоді до участі у державотворчих процесах (2018).

Грамота управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради за значні досягнення у підготовці кваліфікованих кадрів, вагомий особистий внесок у розвиток культури і туризму м. Рівне (2018).

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у становлення, розбудову незалежності України, багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, активну громадянську позицію (2017).

Почесна грамота Федерації роботодавців України за особистий внесок у зміцнення науково-технічного потенціалу України, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю, професіоналізм (2017).

Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення за вагомий особистий внесок у розвиток правової культури серед учасників соціально-трудових відносин, забезпечення соціально-економічної стабільності в державі (2016).

Грамота Національного університету водного господарства та природокористування за значну кількість наукових публікацій та організацію Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» (2017).

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science:

1. Yakymchuk A.,Valyukh A., Akimova L. Regional Innovation Economy: Aspects of Economic Development. Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). – С. 170-178. (Web of Science).

2. Yakymchuk A.,Mykytyn T., Valyukh A. Management of Protected Areas of Ukraine’s Polissia: International Experience. Problems and Perspectives in Management : International research Journal. – Volume 15. Issue № 1. – Symy : LLC «СРС «Business Perspectives», 2017. – P. 183-190. (Scopus).

3.Yakymchuk A.,Valyukh A. et al. (2020). Public Administration and Economic Aspects of Ukraine’s Nature Conservation in Comparison with Poland. In: Kantola J., Nazir S., Salminen V. (eds) Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1209. Springer, Cham. Online 978-3-030-50791-6. (Scopus).

4.Alina Yakymchuk, Nazariy Popadynets, Andriy Valyukh, Tetyana Skrypko, Krasimir Levkov Rural “green” tourism as a driver of local economy development in the process of decentralization of power. Agricultural  and  Resource  Economics:  International Scientific E-Journal» – international scientific peer-reviewed economic e-journal with open access. Р. 232-259. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.12. Vol 7 No 1 (2021) | Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal (are-journal.com) (Web of Science).

5.Economic diagnostics and management of eco-innovations: conceptual model of taxonomic analysis. ISSN 2194-5357 ISSN 2194-5365 (electronic). Andriy Valyukh, Alina Yakymchuk, Inna Irtyshcheva, Valentyna Yakubiv, Nazariy Popadynets, Iryna Hryhoruk, Kostiantyn Pavlov, Olena Pavlova, Yuliia Maksymiv, Yevheniya Boiko, Nataliya Hryshyna, Olena Ishchenko. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-030-68016-9 ISBN 978-3-030-68017-6 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6. Intelligent Human Systems Integration 2021. Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2021): Integrating People and Intelligent Systems, February 22–24, 2021, Palermo, Italy. Scopus IHSI 2021 P. 573-579. Springer books. (Scopus).

6. Yakymchuk A., Shershun M., Valyukh A., Mykytyn T. Balance Model of Ukraine’s Gross Domestic Product Optimization on the National Economy Branches on the Basis of Information and Communication Technologies. Scopus. ICICT 2022 (Seventh International Congress on Information and Communication Technology). URL: https://easychair.org/conferences/?conf=icict20220.

 

Основні публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань:

 1. Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Павельчук О.Л. Економічні основи удосконалення діяльності Центрів надання адміністративних послуг: закордонний досвід. Наукові перспективи: журнал. 2020. №2 (2). С. 101-114. ISSN (print) 2708-7530 DOI: https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-1(1).
 2. Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Микитин Т.М., Якимчук О.Ф. Оцінка стану збереження й відтворення ялинових лісів Поліського регіону України: аспекти еколого-економічної безпеки. Вісник НУВГП. 2019. № 4 (88). С. 363-374.
 3. Валюх А. М. Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог Європейського Союзу. Інвестиції : практика та досвід: науково-практичний журнал. 2018. № 5. С. 67–72.
 4. Valyukh A. M. Significance of Natural Capital Management: Archetypal Approach. Public Management. 2018. № 3 (13). P. 38–49.
 5. Валюх А. М. Управлінський аспект збереження природного капіталу за вимогами Кіотського протоколу. Державно-управлінські студії. 2018. № 2. URL: http://www.dus.nayka.com.ua/
 6. Валюх А. М. Модель формування державної стратегії розвитку природного капіталу України. Теорія та практика державного управління. 2018. № 2. С. 67–78.
 7. Валюх А. М. Збереження природного капіталу України: державний екологічний моніторинг. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua.
 8. Валюх А. М. Характеристика організаційної системи державного управління збереженням природного капіталу України. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 4. http://www.dy.nayka.com.ua.
 9. Валюх А. М. Роль міжнародних організацій у сфері збереження й відтворення природного капіталу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua.
 10. Валюх А. М. Інструменти державного регулювання процесу збереження природного капіталу. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2016. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua.
 11. Valyukh A. International Economic Aspects of Innovative Nature Using in the Context of Sustainable Development. International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS). 2016. № 1 (3). С. 285–294.
 12. Валюх А. М. Формування інституційних засад розвитку інтелектуальної економіки в системі світового господарства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. 2015. Вип. 1 (63). Ч. 1. С. 21–30.
 13. Валюх А. М. Теоретико-методологічні аспекти процесу формування організаційного інтелектуального капіталу регіону. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. 2010. Вип. 16(1). Ч. 2. С. 261–274.
 14. Валюх А. М. Сутність і класифікаційні характеристики організаційного інтелектуального капіталу регіону. Продуктивні сили і регіональна економіка. 2009. ч.2. С. 58–66.
 15. Валюх А. М., Кожушко Л. Ф. Регіональні аспекти інноваційно-орієнтованої підготовки спеціалістів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. 2009. Вип. 4 (48). Ч. 1. С. 21–30.

 

Монографії та розділи монографій:

 1. Валюх А.М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління). Рівне: УДУВГП. 2004. 174 с.
 2. Стратегія глобального розвитку: Україна-Білорусь: колект. моногр. / А.М. Валюх, А.О. Васильченко, С. Гвожьджевічь та ін ; під ред. д.е.н., проф. А.Ю. Якимчук. Рівне-Пінськ-Варшава : НУВГП, 2017. 346 с.
 3. Україна і Білорусь: ресурси підприємництва : колект. моногр. / П.Ю. Храпко [та ін.] ; під наук. ред. Л.Е. Совік. Пінськ : ПолесГУ. 2017. 194 с.
 4. Валюх А.М. Формування державної стратегії розвитку природного капіталу України : монографія. Рівне: ПараГраф+. 2018. 437 с.
 5. Військово-політична стабільність держави в аспекті інтелектуалізації економіки. Монографія. Під редакцією д.е.н., проф. А.Ю. Якимчук. Рівне : НУВГП, 2019. 208 с.
 6. Przedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów rynkowych. Collective monograph. Foreign Experience of State Regulation of the Introduction of “Green” Energy Sources. Warszawa: ASPRA. 2019. 108 p. P. 25-37.
 7. Стратегія інформаційного забезпечення управління еколого-економічною безпекою України в умовах військово-політичної нестабільності : монографія. Під заг. ред. д.е.н., проф. А.Ю. Якимчук. Рівне : НУВГП. 2020. 154 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент. Підручник. Рівне : НУВГП. 2017. 344 с.
 2. Валюх А., Гвожьджєвіч С. Інтелектуальна власність. Навч. посіб. Варшава : Міжнародний інститут інновацій «Освіта-наука-розвиток». 2016. 182 с.
 3. Якимчук А.Ю., Валюх А.М. Документно-інформаційні комунікації. Навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2015. 245 с.

 

Охоронні документи (авторські свідоцтва):

 1. Валюх А.М. «Формування державної стратегії розвитку природного капіталу України» : монографія. Рівне. 2018. 438 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85521 від 07.02.2019).
 2. Якимчук А.Ю., Валюх А.М. Документно-інформаційні комунікації : навчальний посібник. Рівне. 2015. 245 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84901 від 28.01.2019).

У 1995-1997 рр. працював головним бухгалтером, а згодом директором малого приватного підприємства «ВМА».

У 1997 р. після здобуття вищої освіти за державним направленням Міністерства освіти України прийнятий на посаду асистента кафедри управління виробництвом факультету економіки та менеджменту Української державної академії водного господарства (з 1998 р. – Рівненського державного технічного університету).

У 1998 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри регіонального управління факультету менеджменту Рівненського державного технічного університету (з 2004 р. ‑ Національного університету водного господарства та природокористування).

У 2006 році переведений на посаду доцента кафедри регіонального управління факультету менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2006-2011 рр. працював заступником декана факультету менеджменту з навчально-методичної роботи Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2012 році переведений на посаду доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування факультету менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2012-2014 рр. працював заступником завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2015-2018 рр. працював директором Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2019-2020 р. працював на посаді професора кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2021-2022 рр. працював заступником директора з навчально-виховної роботи Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

З 2022 року прийнятий на посаду професора кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Участь у проєктах:

1. У 2013 році керував госпрозрахунковою науково-дослідною темою на замовлення Державного агентства водних ресурсів України «Еколого-економічна оцінка використання водних ресурсів України для прийняття управлінських рішень» (наказ №46 від 28.03.2013).

2. У 2017 році був координатором американського проекту «Х-Culture» Університету Північної Кароліни, США.

3. У 2017-2020 рр. був виконавцем держбюджетної наукової тематики Міністерства освіти і науки України ‑ проект «Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності» (номер державної реєстрації: 0117U003842).

 

Дисципліни, які викладає:

«Публічне управління в галузях економіки», «Соціальна політика та сталий розвиток», «Територіальна організація влади», «Інтелектуальна власність».

 

Наукові інтереси:

Природний капітал, розвиток адміністративних територій, управління закладами вищої освіти, інтелектуальна власність, креативний менеджмент, бізнес-аналітика.

 

Електронні бібліотеки:

Google scholar

ORCID0000-0002-0233-1319

Scopus – Search for an author profile

Web of Science Core Collection

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Підвищення кваліфікації в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» м. Київ, обсягом 54 акад. год. за темами: «Система інтелектуальної власності», «Авторське право і суміжні права», «Право промислової власності», «Розпорядження правами інтелектуальної власності», «Управління інтелектуальною власністю» (свідоцтво 12СПК 572973 від 21.05.2011).
 2. Навчання в Українській комерційні школі за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженою Фондом державного майна України, за напрямом: «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому силі прав на об’єкти інтелектуальної власності» обсягом 194 акад. год. (свідоцтво №273 від 01.11.2011).
 3. Складання кваліфікаційного іспиту та отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямом оцінки майна «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» (рішення екзаменаційної комісії ФДМ України та Української комерційної школи від 08.12.2012, протокол №19, свідоцтво ЦМК №659 від 08.12.2012).
 4. Підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», обсягом 500 год. за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ за спеціальністю 8.01001 «Інтелектуальна власність» спеціалізація з дисципліни «Інтелектуальна власність» (свідоцтво 12СПК 539670 від 28.07.2014).
 5. Закордонне стажування у Вищій школі підприємництва у Варшаві, м. Варшава, Республіка Польща з навчальних курсів «Регіональне та транскордонне співробітництво», «Демографічна статистика», «Фінанси місцевого самоврядування», «Охорона інтелектуальної власності», обсягом 100 год. (сертифікат від 30.06.2015).
 6. Підвищення кваліфікації в Національній академії внутрішніх справ арбітрів та посередників Національної служби посередництва та примирення, обсягом 108 год. (свідоцтво 12 ПК 08751177 / 004490 – 2016 від 26.10.2016).
 7. Закордонне стажування в Міжнародному інституті інновацій «Наука-Освіта-Розвиток», м. Варшава, Республіка Польща з навчального курсу «економіка та державне управління», обсягом 150 год. (сертифікат №8 від 30.11.2016).
 8. Закордонне стажування у Вищій школі управління і адміністрації в Ополю, м. Ополє, Республіка Польща, обсягом 180 годин, за напрямом «Публічне управління, економіка і бізнес»; теми стажування «Механізми публічного управління і адміністрування у вищій освіті», «Економіка знань та менеджмент у сфері охорони природного середовища» (сертифікат №102 від 31.05.2020).