ВК1

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ТА ЇЇ ГАЛУЗЯМИ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ВК.01 – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: ІІ рік навчання, 3 семестр

Викладацький склад: Бурик Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: формування компетентності слухачів досліджувати та розв’язувати складні проблеми економічного розвитку, його інституційного та фінансового забезпечення в системі публічного управління та адміністрування.

 

Завданнями курсу є: набуття теоретичних знань у сфері світового врядування, дослідження основних тенденцій та напрямів їх еволюції;  визначення сутності,  законів, принципів і механізмів врядування в сучасному розвитку суспільства;  вивчення основ методології, технологій та методів формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;  набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної і ефективної діяльності суб’єктів врядування;  вивчення кращого міжнародного досвіду у сфері врядування, економіки розвинених держав світу, стандартів, норм, технологій;  розширення уявлення здобувачів щодо основних цілей та шляхів здійснення політики України.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Теорії і моделі публічного управління.  Механізми публічного управління в економіці.

Тема 2. Основи публічного управління в економічній сфері. Види економічної політики держави.

Тема 3. Структура національної економіки. Структурно-галузева політика в Україні.

Тема 4. Розвиток галузей промисловості та основи управління. Управління промисловістю.

Тема 5. Управління у галузі сільського господарства.

Тема 6. Управління у галузях транспорту, зв’язку та туристичній галузі

Тема 7. Управління у галузях освіти, охорони здоров’я.

Тема 8. Управління в сфері міжнародної торгівлі та інвестицій

Тема 9. Державне управління галузями в умовах сталого розвитку

Тема 10. Публічне управління галузями економіки в умовах глобальних змін та пандемії Covid-19.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020