ВК12

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

Статус: ВК.12 – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: ІІ рік навчання, 4 семестр

 

Викладацький склад: Нагорняк Михайло Миколайович – д. пол. наук, професор, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів компетентностей із впровадження реформи системи публічного управління, вироблення й реалізації ефективних публічно-управлінських механізмів.

 

Завдання курсу: засвоєння здобувачами навчального матеріалу стосовно: знання законодавства у сфері реформування системи публічного управління; професійні знання щодо впровадження реформи публічного управління; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень щодо публічного управління

Зміст дисципліни.

Тема 1. Формування та реалізація публічної політики. Вироблення та прийняття публічно-управлінських рішень.

Тема 2. Аналіз, оцінювання та реформування публічної політики.

Тема 3. Побудова системи публічного управління та актуальні проблеми її розвитку.

Тема 4. Напрями розвитку та реформування публічної служби в Україні.

Тема 5. Реформування регіонального управління

Тема 6. Використання потенціалу міжмуніципального співробітництва в процесі досягнення цілей регіонального розвитку. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування в рамках публічно-приватного партнерства.

Тема 7. Реалізація цілей регіонального та місцевого розвитку на засадах корпоративізму.

Тема 8. Управління змінами в органах влади.

Тема 9. Стратегічне управління та планування розвитком території

Тема 10. Управління якістю в органах влади

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020