ВК3

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ВК.03 – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: ІІ рік навчання, 3 семестр

Викладацький склад: Дєгтяр О. А., доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: формування компетентностей з вивчення особливостей державної політики та регіонального розвитку в Україні для формування та реалізації дієвої політики в умовах реформ.

 

Завданнями дисципліни є: засвоєння здобувачами навчального матеріалу стосовно: сутності та особливостей державної політики; механізму формування і реалізації державної політики; особливостей процесу політичного розвитку; державного управління у сферах суспільного життя; реалізації державної кадрової політики; ключових засад управління регіональним розвитком в Україні; інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики; особливостей впровадження регіональних стратегій; процесу здійснення маркетингу регіону; досвіду країн світу з питань регіонального управління.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Сутність державної політики.

Тема 2. Формування і реалізація державної політики.

Тема 3. Державна політика та політичний розвиток.

Тема 4. Державна політика та управління у сферах суспільного життя.

Тема 5. Державна кадрова політика.

Тема 6. Теоретичні засади управління регіональним розвитком в Україні.

Тема 7. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики.

Тема 8. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій.

Тема 9. Маркетинг регіону.

Тема 10. Досвід країн світу з питань регіонального управління.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020