ВК6

ПРОЄКТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ОК.05 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: ІІ рік навчання, 3 семестр

Викладацький склад: Бурик Зоряна Михайлівна – д.держ.упр., доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння знаннями щодо теоретичних та практичних аспектів функціонування демократичних механізмів публічного управління та адміністрування та формування на цій основі фахових компетентностей щодо застосування механізмів, методів, інструментів публічного управління та адміністрування для виконання функцій та реалізації повноважень суб’єкта публічного управління з урахуванням процесів модернізації публічного управління, уміння застосовувати сучасні управлінські технології та інструментарій у практиці публічного адміністрування, в тому числі при наданні публічних послуг, створення нового цілісного знання та/або професійної практики і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.

Завдання курсу: засвоєння поняття демократії та демократичних інституцій в публічному управлінні в умовах трансформації та суспільно-політичних змін; поглиблення знань стосовно основних тенденцій та напрямів, моделей, сучасних концепцій механізмів публічного управління та форм сучасної публічної діяльності; аналіз теоретичних та практичних проблем демократичних механізмів публічного управління та адміністрування та формування професійних компетентностей, уміння використовувати управлінський інструментарій, необхідний для підвищення ефективності публічного управління та адміністрування; оволодіння технологіями та інструментами публічної влади для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах змін.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Модернізація публічного управління в контексті глобалізації.

Тема 2. Модернізація публічного управління на засадах мережевого підходу.

Тема 3. Адміністративний аудит як основа модернізації публічного управління.

Тема 4. Реформування публічного управління та сектору безпеки.

Тема 5. Проєкти реформування соціальної сфери держави.

Тема 6. Концепції реформування національної економіки.

Тема 7. Менеджмент якості органів публічного управління.

Тема 8. Реформування системи професійного навчання публічних службовців.

Тема 9. Нові інструменти менеджменту в публічному управлінні.

Тема 10. Модернізація публічного управління на регіональному рівні.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020