ВК8

МАРКЕТИНГОВІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й МОДЕЛЮВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ВК.08 – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти

Форма навчання: Очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: ІІ рік навчання, 3 семестр

Викладацький склад: Бурик Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: є оволодіння знаннями щодо систематизованого збору, аналізу і подання даних, релевантних для органів публічного управління.

Завдання дисципліни:

  • формування у здобувачів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з методів вивчення і прогнозування ринкових/соціальних явищ і процесів;
  • отримання висновків, необхідних для прийняття рішень і розробки відповідних рекомендацій у публічному управлінні.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Методологічні основи маркетингових досліджень.

Тема 2. Визначення проблеми і цілей дослідження.

Тема 3. Розробка плану досліджень.

Тема 4. Реалізація плану досліджень.

Тема 5. Види і методи соціологічних досліджень.

Тема 6. Програма соціологічного дослідження.

Тема 7. Аналіз емпіричних даних.

Тема 8. Соціологічна анкета.

Тема 9. Методи соціологічного дослідження.

Тема 10. Опрацювання і використання отриманих даних соціологічного дослідження.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020