ДЄГТЯР ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ

доктор наук з державного управління,

професор кафедри управдіння та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ОСВІТА: Повна вища освіта, економіст у 2004 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Управління персоналом і економіка праці». У 2007 році закінчив інститут післядипломної освіти Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Фінанси». 03 квітня 2008 р. захистив дисертацію за спеціальністю 25.00.02. «Механізми державного управління» тема: «Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні». Кандидат наук з державного управління.

В лютому 2009 року закінчив  Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Магістр державного управління».

26 грудня 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формування і функціонування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів»,  диплом ДД№004271, від 28 квітня 2015.

Від 31 березня 2017 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Підвищення кваліфікації:

У 2017/2018 н.р. в Українській інженерно-педагогічній академії тема «Впровадження дистанційного курсу для студентів магістратури дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)» в умовах інтегрованого навчання на основі системної інтеграції знань. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК2071228/001504-18.

У 2018/2019 н.р. в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, свідоцтво про підвищення кваліфікації № СВ23322597/22-19, тема: «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» 22 травня 2019 р.

Сфера наукових інтересів: децентралізація, об’єднані територіальні громади, управління місцевим самоврядуванням, механізми державного регулювання розвитку соціальної сфери, комунікації і публічному управлінні, управління людськими ресурсами в публічній сфері.

  Дисципліни, які викладає (педагогічна діяльність): державна інформаційна політика, державна служба, державне регулювання економіки, керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності, комунікації в публічному управлінні. менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві, основи наукових досліджень в менеджменті, управління адміністративними процесами в організації, управління людськими ресурсами в публічній сфері, управління трудовими ресурсами, фінансовий ринок.

  Володіння мовами: Українською, російською – вільно, англійською (сертифікат В2), польською читає і може розмовляти.

Загальний стаж роботи: з 18.07.1999 року.

Стаж державної служби: з 24.11.2002 року.            

Науково-педагогічний стаж з 01.02.2012 року

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць з менеджменту і адміністрування, публічного управління.

Основні наукові публікації:

Наукові статті:

в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних SciVerse Scopus; Web of science

 1. Diegtiar O. A. Public Information Policy in Health Care Sector: Ukrainian Perspectives / O. Diegtiar // 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain. Conference proceedings – P. 168-171. Scopus, Web of science
 2.  Diegtiar O. A. Enhancing Ukraine’s Competitiveness In A Global Space Under Conditions Of Sustainable Economic Development / O. Diegtiar, N. S. Orlova, O. V. Kozureva, N. O. Kondratenko, M. V. Volkova // 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain Стр. 7634 Scopus, Web of science https://ibima.org/accepted-paper/enhancing-ukraines-competitiveness-in-a-global-space-under-conditions-of-sustainable-economic-development/
 3. Diegtiar O. A. Methodology of the Electronic Government Evaluation of the European Union Countries based on Taksonometric Method / O. Diegtiar // (33rd IBIMA ) International Business Information Management Conference Granada, Spain 10-11 April, 2019.(Scopus, Web of Science, Australian Research Council,CORE, Engineering Village)(обсяг0,7 друк. арк.) P. 505-518 https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1tfuJAkJuGdl3R4l17zioZdTjj64LmPCV?usp=sharing_eip&ts=5d385e1f
 4. Дєгтяр О.А. Фінансово-економічні інновації як інструмент антикризового фінансового управління на підприємстві / О.А. Дєгтяр, В.М. Черба, О.В. Хомутенко, О.Ю. Палант // Збірник наукових праць “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики” представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Web of Science Випуск 1(28)/2019. – С. 245-255
 5.  Дєгтяр О.А. Financial capacity of territorial communities: european experience and ukrainian case / О.А. Дєгтяр, N. S. Orlova, O. V. Kozureva, А.M.Shapovalova, S.І Prykazka  // Збірник наукових праць “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики” представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Web of Science Financial and credit activity: problems of theory and practice Vol 4, No 31 (2019) P. 516-526 http://fkd.org.ua/issue/view/11616
 6. Diegtiar O.A. Engagemant of regional stakeholders in territory marketing of Latvian regions /O. A. Diegtiar // Journal of advanced research in law and economic, Volume IХ, Issue 5 (35) Fall 2018 Scopus
 7. Diegtiar O.A. Current State and Necessity of Transformation of Educational Establishments Management System in Ukraine at Local Level /O. A. Diegtiar // Public Policy and Administration (ISSN: 1648-2603; E-ISSN: 2029-2872), Vol. 18, No. 2, 2019, pp. 225–240. Scopus https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4945

В фахових виданнях України:

 1. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства Публічне урядування : збірник. – № 1 (4) – вересень 2018. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. – С. 89-94 (стаття);
 2. Дєгтяр О.А. Проблеми державного управління розвитком соціальної сфери регіону в умовах сталого розвитку Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 114-117 (стаття);
 3. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2018. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. — С. 50-59 (стаття);
 4. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2018. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. — С. 60-71 (стаття);
 5. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління у галузі вищої освіти в умовах реформування Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека» – 1 (1) 2018. – С.30-36

 

Міжнародні науково-практичні конференції:

 1. Дєгтяр О.А. Законодавча база природокористування в автотранспортному комплексі / О. А. Дєгтяр// Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 3: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Європейський вимір ре- формування публічного управління в Україні”, 24 листопада 2016 р. / ред- кол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2016. — С. 27-29
 2. Дєгтяр О.А. Зарубіжний досвід використання маркетингових стратегій у публічному управління регіоном / О. А. Дєгтяр // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці-Сучава (Румунія) : Чернівецький нац. ун-т, 2016 – С. 125-126 (не було включено у звіт 15/16)
 3. Дєгтяр О.А. Інноваційні підходи до формування ефективного муніципального управління / О.А. Дєгтяр, О.М. Непомнящий  // Перспективы развития современной науки ІІІ Міжнарод. наук. конф., (м. Сеул, Південна Корея), 28-30 березня 2018 р.). – Сеул (Корея):  Регіональна Академія Менеджменту, 2018. – С. 74-81.
 4. Дєгтяр О.А. Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку банківської сфери / О. А. Дєгтяр // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. – С. 26-28.
 5. Дєгтяр О.А. Інноваційні механізми публічного управління соціально-економічним розвитком регіонів / О. А. Дєгтяр // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 95-97

Монографії:

 1. Державне регулювання фінансових ринків [Моногр.] / А.О.Дєгтяр, О.А.Дєгтяр, О.О.Калюга, О.М.Непомнящий, Р.Г.Соболь – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.
 2. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І.М . Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с.
 3. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] : В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 320 с.
 4. Концептуальні засади управління потенціалом розвитку підприємств : монографія / О.А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий, О.І.Угоднікова // Київ : ДП «Вид. дім Персонал», 2018. – 130 с.
 5. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової; [Новікова М.М., Дєгтяр О.А.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с.
 6. Державне та регіональне управління в соціальній сфері : монографія / за заг. ред. О.А.Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2017. – 552 с.
 7. Філософія і психологія публічної влади : монографія / В. Б. Дзюндзюк, О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюка. – Х. : Вид-во “Магістр”, 2018. –390 с.
 8. Aphenomenology of staff potential of state service in scientific discussion European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. / O. Diegtiar Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 222-241 p Міжнародна монографія
 9. Efficiency of activity of territorial communities of Ukraine Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 2. –p.286-295 Міжнародна монографія

Підручники та навчальні посібники:

 1. Дєгтяр О.А. Статистика : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий. – Харків : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017, – 232 с.
 2. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Управління людськими ресурсами [Навч. посібник]. / О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий – Х.: , 2017. – 228 с.
 3. Дєгтяр О.А. Інвестиційний менеджмент / Навчальний посібник О.А.Дєгтяр, А.О. Дєгтяр, ХНУМГ, 2020 – С. 77
 4. Дєгтяр О.А. Фінансовий менеджмент / Навчальний посібник О.А.Дєгтяр, А.О. Дєгтяр, ХНУМГ, 2020 – С. 246
 5. Дєгтяр О.А. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні / Навчальний посібник О.А.Дєгтяр, А.О. Дєгтяр, ХНУМГ, 2020 – С. 296