Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом» з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблена на основі проєкту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», затверджена Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від 27.06.2017 р.) та введено в дію Наказом ректора №30/20-з від 03.07.2017 р.  Розробники освітньо-професійної програми: д.пед.н., проф. Будник О.Б., д.е.н., проф. Якубів В.М., к.е.н., доц. Жук О.І.

Освітньо-професійну програму приведено у відповідність до Стандарту вищої освіти України галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959.

Bpaxoвуючи пропозиції стейкголдерів, ОП була переглянута робочою групою у 2020 році, затверджено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від «31» серпня 2020 р.) та введено в дію Наказом ректора №20/20-с від «31» серпня  2020 р.

На основі пропозицій стейкголдерів, ОП була переглянута робочою групою у 2021 році, затверджено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №6 від  «24» червня 2021 р.) та введено в дію Наказом ректора №18/20-с від «29» червня  2021р.

У 2022 році у зв’язку з пропозиціями стейкголдерів ОП була переглянута робочою групою, затверджено Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 06 від  «27» червня 2022 р.) та введено в дію Наказом ректора № 30/20-с від «1» липня 2022 р.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми