КАРПА МАРТА ІВАНІВНА

доктор наук з державного управління,

доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1999 році закінчила Львівський державний університет ім.І.Франка (економіст, спеціальність – економіка підприємства), у 2003 році Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління). У 2003 їй присвоєно ступінь магістра  державного управління Університету Північного Лондону  (University of North London, GB).

Упродовж 2003-2006 років навчалась у аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та в грудні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Система впливу на масову політичну свідомість: державно-управлінський аспект» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Упродовж 2016-2018 років була докторантом кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та проводила роботу над дисертаційним дослідженням. Здійснено наукові дослідження: докторська дисертація за тематикою «Розвиток публічного управління в Україні на засадах компетенційного підходу» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Трудову діяльність розпочала з січня 2000 року на посаді керівника відділу стільникового зв’язку Центральної Європейської Компанії (м.Львів). у 2001 році працювала комерційним директором ПП «МАКО».У 2003 році знаходилась на посаді спеціаліста відділу юридичного забезпечення Управління екології та природних ресурсів у Львівській області.

Упродовж 2007-2008 років була старшим науковим співробітником Державного інституту розвитку сім’ї та молоді Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (м.Київ).

Упродовж 2008-2019 років здійснювала викладацьку та наукову діяльність у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Упродовж 2011-2019 років працювала над тематикою таких науково-дослідних робіт: «Діяльність органів публічної влади з формування та використання кадрового потенціалу: регіональний аспект» (2011-2012рр., державний реєстраційний номер 0111U002136, державний обліковий номер 0213U003651); “Політична асоціація між Україною та ЄС: проблеми реалізації” (13.02.2019 – 31.12.2018рр., державний реєстраційний номер 0117U000465); «Об’єднані територіальні громади: концепція відповідальності та спроможності  (2019 р., державний реєстраційний номер 0119U100911).

Голова відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» в Івано-Франківській області

Монографії, розробки:

1.Карпа М.І. Система впливу на масову політичну свідомість: державно-управлінський аспект (Текст) : монографія / М. І. Карпа. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 164с.

2.Карпа М.І. Теоретично-функціональний аналіз основних складових публічної служби. Публічна служба в Україні: концепція та практика регіональної кадрової політики : наук. розробка / (О.І. Сушинський та ін..). – К.: НАДУ, 2013. – 64 с. – С.7-16.

 1. Карпа М.І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід / М.І.Карпа. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 264 с.

Статті у наукових фахових виданнях (2015-2019рр.)

 1. Карпа М. І. Зміст посади державної служби: функціональний підхід / М. І. Карпа // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 44. – С. 205-217.
 2. Карпа М.І. Теоретико-методологічні аспекти поняття посади державної служби / М. І. Карпа, М. С. Куйбіда // Ефективність державного управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ. – 2016. – Вип. 3. – С. 219-226.
 3. Карпа М. І. Критерії моделювання публічної служби: методологічний аспект / М. І. Карпа // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 4. – С. 227-233.
 4. Карпа М. І. Місце та роль державно-приватного партнерства у здійсненні функцій публічної служби / Державне управління: збірник наукових праць НАДУ, 2019. Вип.2. С.95-103.
 5. Карпа М. І. Ознаки компетенційного підходу у концепціях та теоріях публічного управління // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ. Вип. 1 (50). С. 129-138.
 6. Карпа М. І. Межі компетенції суб’єктів публічної служби: особливості визначення. // Державне управління та місцеве самоврядування (текст): зб.наук.пр. ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 2 (33). – С. 109-116.
 7. Карпа М.І. Особливості інституційних чинників функціонування публічної служби / М. Карпа // Актуальні проблеми державного управління. – 2017. – Вип. 2. – С. 121-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_2_24
 8. Карпа М.І. Публічно-правовий спір як спосіб встановлення та розмежування компетенцій органів публічної влади. – Державне управління та місцеве самоврядування (текст): зб.наук.пр. ДРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 3 (34). С.26-34.
 9. Карпа М.І. Предметна компетенція органів публічної влади // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3 (71). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 182 с.  – C. 50-56.
 10. Карпа М.І. Формування компетенції органів публічної влади: територіально-орієнтований підхід / М. І. Карпа // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ, 2017. – Вип.3. – С.213-222.
 11. Карпа М.І. Компетенційний підхід до розвитку публічної служби: концептуальні аспекти // Ефективність держ.управління (текст): зб.н аук.пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип.53.– 2017. – С.129-138.
 12. Карпа М.І. Компетенція посадових осіб місцевого самоврядування: особливості визначення / М.І. Карпа, Т.М. Кіцак // Державне управління та місцеве самоврядування (текст): зб.наук.пр. ДРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. №1. – С.129-140.
 13. Карпа М.І. Компетенційний підхід у європейському публічному управління: сутність та тенденції розвитку (архетиповий вимір) // Публічне управління (текст): зб.наук.пр. НАДУ при Президентові України, 2018. Вип.4 (14). С.132-143.
 14. Karpa M.I. Tax preferences and their influence on the investment in Ukraine / Податкові пільги та їх вплив на інвестиції в Україні / Акімова, Л. М.,  Рейнська, В. Б. Акімов, О. О., Карпа, М. І.– Харківський навчально-науковий інститут, 2018. – Вип.  № 3. – С. 91-101. (citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
 15. Karpa M.I. Practical potential of theory and methodology of public administration on basis of human rights/ 32nd IBIMA Conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain. (citation index ESCI in Web of Science, Scopus).
 16. Карпа М.І. Реформування державної служби в Україні в контексті політичної асоціації між Україною та ЄС (компетенційний вимір). // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ, 2018. – Вип.3 (56), Ч1. – С.184-193.
 17. Карпа М. Роль бухгалтерського обліку у забезпеченні сталого розвитку та національної безпеки України  / Л.М. Акімова, С.О.Левицька, К.В. Павлов, В.Р. Купчак, М.І. Карпа // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – Харків : ДВНЗ “Університет банківської справи”. – 2019. – Том. 3. – № 30. – С. 54–61. (citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
 18. Карпа М.І. Аналіз процесів формування та реалізацій компетенцій органів публічної влади та їх посадових за суб’єктивними оцінками експертів //  Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ, 2019. – Вип. 1 (58)/ C. 145-156.

Навчально-методична діяльність

Здійснює керівництво аспірантами; займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Розробляє методичні рекомендації з вивчення окремих дисциплін, написання курсових і дипломних робіт; методичні рекомендації з проходження виробничої переддипломної практики.

Наукова діяльність

Автор понад 100 наукових публікацій, розробок, в тому числі монографій, з проблематики формування державної кадрової політики в системі публічної служби, кадрової безпеки системи публічного управління, розвитку публічної служби в Україні; є автором статей у наукових фахових виданнях, у наукових періодичних виданнях інших держав, у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, а також .у фахових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Wеb of Science.

Постійний учасник міжнародних наукових конференцій в області публічного управління і адміністрування, учасник науково-дослідних робіт. Розробила  авторський компетенційний підхід  до розвитку публічної служби в Україні, що відображений в одноосібній монографії «Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід» (2018).

Наукові інтереси: сфера публічного управління, адміністративного права, бізнес-адміністрування.

Здійснено наукове консультування:

 • Херсонської обласної державної адміністрації при визначенні компетенції державних службовців у контексті затвердження ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності для конкретних завдань, для визначення предмету повноважень та їх розмежування в галузі житлово-комунального господарства області (довідка від 23.07.2018. №58-5248/0/18/05);
 • Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства України з питань державної служби під час розроблення професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, програм тематичних короткострокових семінарів щодо реалізацій компетенцій публічними службовцями (довідка від 05.09.2018. №775);
 • Івано-Франківської обласної ради у частині формування та розподілу загальної та спеціальної компетенцій структурних підрозділів та їх посадових осіб з метою забезпечення виконання стратегічної мети та завдань діяльності; для визначення їх суміжної компетенції (довідка від 11.09.2018 № 11.201/1091р/166);
 • Національної служби посередництва і примирення для формування інформаційно-аналітичних матеріалів щодо розмежування повноважень представників сторін колективних трудових спорів та здійснення їх перевірки (довідка від 09.07.2018. № 10-02/01-26/02-309);
 • Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області при формуванні компетенцій державних службовців у контексті визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності для конкретних завдань службовця (довідка від 10.07.2018 № 2455/06/01-56/18);
 • Рівненської обласної державної адміністрації щодо визначення компетенції посадових осіб, а також удосконалення процесу надання адміністративних послуг (довідка від 06.09.2018 № 556/01-06/18);
 • Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України впроваджені в наукову на навчальну-методичну діяльність Львівського регіонального інституту державного управління, зокрема під час розроблення навчальних програм та представлені у темах лекцій до дисциплін «Публічна служба та корупційні ризики» та «Актуальні проблеми формування та реалізації публічно-службових відносин» (акт впровадження від 04.02.2019);
 • Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях щодо роз’яснення процесів набуття компетенцій державними службовцями та їх реалізація в контексті здійснення децентралізації (довідка від 18.09.2018. №550).

Підвищення кваліфікації

 1. Університет правових наук і управління імені Л.Петражицького (Республіка Польша) «Тенденції розвитку освітнього процесу у сфері державного управління в Україні та країнах ЄС» : науково-педагогічне стажування. Wolomin, Republic of Poland, 2019.

Нагороди

За вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм, значний особистий внесок в розвиток національної освіти та державної соціально-економічної політики України, нагороджена низкою відомчих нагород, зокрема:

Почесною грамотою Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти, 2018 рік;

Почесною грамотою Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти, 2018 рік;

Почесним знаком «Свята Варвара», 2018 рік;

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, 2019 рік;

Подякою Національної академії наук України, 2019 рік

Грамотою Івано-Франківської державної адміністрації, 2019 рік