ОК1

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

 Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 Статус: ОК.01 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 1-2 семестри

Викладацький склад: Дойчик Оксана Ярославівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології. Автор понад 30 наукових праць. Здійснює керівництво написанням бакалаврських, дипломних, магістерських робіт.

Мова викладання: українська, англійська.

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів здібностей спілкування іноземною мовою в усній та писемній формі.

Завданнями курсу є: розширення запасу слів здобувачів, розвиток їхньої мовної компетенції, засвоєння здобувачами основних мовних навичок (читання, письмо, усне мовлення, слухання, основи граматики та опанування спілкуванням на визначені програмою теми), повторення і поглиблене засвоєння граматики англійської мови.

Зміст дисципліни.

Семестр І.

Тема 1. Комунікація (Unit 1. Communicate!).

Тема 2. Харчування (Unit 2. A Healthy Diet).

Семестр ІІ.

Тема 1. Подорожі (Unit 3. City Attractions ).

Тема 2. Освіта (Unit 4. Ways of Learning).

Семестр ІІІ.

Тема 1. Кар’єра (Unit 6. What Is Job Satisfaction?).

Тема 2. Відпочинок (Unit 8. Time to Waste?).

Обсяг курсу – 270 годин, що відповідає 9.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік/екзамен.