ОК11

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ОК.11 – педагогічна практика

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Мова викладання: українська

Рік, семестр: ІІ рік навчання, 4 семестр

Викладацький склад: Бурик Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мета проходження педагогічної практики є вироблення і закріплення педагогічних навичок, вдосконалення знань, необхідних для роботи у закладах вищої освіти, формування  системи компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив розвитку сфери освіти (відповідної спеціальності), створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні методики (технології) навчання та формування вмінь застосовувати отриманні знання та навички у навчально-виховному процесі під час виконання функції викладача.

Завдання педагогічної практики аспірантів спрямовані на формування в аспірантів компетентностей, пов’язаних зі здійсненням навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи, а саме:  формування і розуміння теоретичних засад предметної галузі, отриманих під час навчання в аспірантурі; поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних педагогічних завдань практики; інтеграція науково-дослідної та педагогічної діяльності аспірантів; розвиток професійно-педагогічних здібностей на основі досвіду практики; поглиблення і розширення теоретичних знань аспірантів із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики; формування і розуміння теоретичних засад предметної галузі, отриманих під час навчання в аспірантурі; формування психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у ЗВО; набуття досвіду проведення всіх форм організації освітнього процесу і видів навчальних занять в Університеті, застосування сучасних технологій і методик навчання; поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних педагогічних завдань практики; формування умінь професійного педагогічного спілкування зі студентською аудиторією; інтеграція науково-дослідної та педагогічної діяльності аспірантів; виховання досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача ЗВО, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті; розвиток професійно-педагогічних здібностей на основі досвід у практики.

Додатковими завданнями педагогічної практики аспірантів є: отримання уявлень про діяльність кафедри управління та бізнес-адміністрування на посаді    науково-педагогічного працівника у період проходження практики; впровадження результатів дисертаційного дослідження в освітній  процес; формування умінь моніторингових досліджень у галузі освіти; стимулювання самовдосконалення майбутніх фахівців.

 

Зміст педагогічної практики.

Навчальна робота аспірантів включає:

 • підготовку та проведення на належному рівні не менше 10 лекцій у присутності керівника практики;
 • підготовку та проведення на належному рівні не менше 10 практичних занять у присутності керівника практики;
 • підбір і використання сучасних наочних матеріалів у процесі проведення занять (презентації, відеофільми, віртуальні екскурсії, тощо);
 • розробку і використання на заняттях інтерактивних форм роботи зі студентами, інших технологій навчання.

Методична робота аспірантів включає:

 • ознайомлення з організацією навчальної та методичної роботи кафедри;
 • ознайомлення з освітньою програмою та робочим навчальним планом спеціальності;
 • ознайомлення з навчально-методичним комплексом дисципліни (навчальна програма дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, теми і плани лекцій, практичних, занять, завдання для самостійної роботи, засоби контролю знань (для поточного і підсумкового контролю);
 • ознайомлення з матеріалами методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали до практичних занять, самостійної роботи);
 • ознайомлення з тематикою курсових та кваліфікаційних робіт, методичними матеріалами до їх виконання і захисту;
 • відвідування занять (лекцій, практичних занять) провідних фахівців кафедри, інших аспірантів та їх педагогічний аналіз;
 • підбір і підготовку наочного матеріалу;
 • розробку завдань для поточного контролю знань студентів (тестів, запитань з повною відповіддю тощо);
 • участь у методичній роботі кафедри
 • участь у скайп-конференціях, інтернет-конференціях освітнього спрямування за допомогою мережі Інтернет

Науково-педагогічна робота аспірантів включає такі види діяльності (вибір узгоджується з керівником практики):

 • участь у проведенні наукових семінарів, конференцій чи інших науково-практичних заходів випускової кафедри, факультету, Університету;
 • участь у роботі випускової кафедри;
 • участь у залученні здобувачів вищої освіти до наукової роботи, підготовці та проведенні засідання студентського наукового гуртка (товариства, проблемної групи), конкурсу студентських наукових робіт;
 • проведення моніторингового дослідження освітньої тематики.

Організаційна робота аспірантів включає (один захід за вибором аспіранта):

 • знайомство з системою виховної роботи університету і інституту;
 • знайомство з системою електронного навчання. Аналіз (розробка) лекції за темою дисертаційного дослідження
 • підготовку і проведення профорієнтаційного заходу згідно з планом роботи випускової кафедри (факультету) (один захід за вибором аспіранта).

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020