ОК2

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 Статус: ОК.02 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 1-2 семестри

Викладацький склад: Ільницький Роман Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у аспірантів системне уявлення про особливості організації та фінансування академічного, галузевого вузівського та корпоративного секторів науки в Україні та за кордоном, дати методичні рекомендації з планування та виконання фундаментальних і прикладних досліджень, з написання і захисту дисертацій, організації проектної діяльності у науковій сфері.

Завдання курсу: освоєння понятійного апарату; вивчення феномена наукового потенціалу і його складових; вивчення фундаментальних прикладних методів дослідження; вивчення системи управління науковими дослідженнями в академічному, галузевому, вузівському і корпоративному секторі науки; вивчення методичних основ планування, виконання та оцінки результативності наукових досліджень; вивчення характеристики національних і зарубіжних фондів фінансування наукових досліджень і порядок оформлення заявок на гранти; надбання знань щодо вимог до вимог до виконання та захисту дисертацій для здобуття рівня PhD та ступеня доктора наук.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Вступ. Наука й наукові дослідження в сучасному світі.

Тема 2. Технологія наукових досліджень.

Тема 3. Пошук інформації.

Тема 4. Теоретичні дослідження.

Тема 5. Експериментальне дослідження.

Тема 6. Робота над написанням наукових праць (статей і монографій) та презентація наукових доповідей.

Тема 7. Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій.

Тема 8. Організація роботи в науковому колективі.

Тема 9. Конкурси та гранти – базові питання.

Тема 10. Менеджмент наукових проєктів.

Тема 11. Інтелектуальна власність та авторське право.

 

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020