ОК3

ФІЛОСОФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ОК.03 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 1 семестр

Викладацький склад: Дойчик Максим Вікторович – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: пояснити аспірантам місце і роль філософії у контексті формування наукового знання, розкрити особливості наукового пізнання та можливостей застосування у ньому філософської методології, ознайомити з найбільш значущими світоглядними ідеями на всіх етапах цивілізаційного розвитку, які визначали характер розвитку науки.

Завдання курсу: розкрити предмет і завдання філософії і методології науки; ознайомити з особливостями її історичного розвитку; експлікувати найважливіші наукові ідеї представників античної, середньовічної,  ренесансної, новочасної та сучасної філософії; з’ясувати найважливіші методологічні принципи філософського осмислення буття, людини, свідомості, пізнання, методу, суспільства, культури; сформувати системний науковий світогляд; вдосконалити навички наукового пошуку, застосування філософських, загальнонаукових методів під час виконання науково-дослідних завдань за темою дисертації.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Філософія і методологія науки: основне коло проблем.

Тема 2. Основні етапи розвитку науки.

Тема 3. Гносеологія та проблеми наукового пошуку.

Тема 4. Наука як рушійна сила сучасного прогресу. Етика науки.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020