ОК4

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ТА ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ОК.04 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 1 семестр

Викладацький склад: Будник Олена Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: опанування концептуальних і теоретичних положень педагогічної інноватики, розвиток творчих умінь і навичок щодо застосування сучасних освітніх технологій в закладі вищої освіти.

Завдання курсу: розширити уявлення здобувачів про інноваційні тенденції в сучасній освіті, різновиди педагогічних нововведень та їх використання у ЗВО; представити сутність і тезаурус професійної етики, етичні категорії у психолого-педагогічній взаємодії та визначити особливості академічної доброчесності як елемента забезпечення якості освіти; показати майбутнім викладачам ЗВО можливості використання кращого світового (європейського) досвіду у роботі з студентами; сформувати навички використання цифрових технологій і ресурсів для візуалізації освітнього процесу, здійснення формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання; розвивати цифрову грамотність, інноваційне мислення і професійно-педагогічну творчість

Зміст дисципліни.

Тема 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Педагогічні інноватика у закладі вищої освіти (ЗВО).

Тема 2. Цифрові технології у вищій школі. Інноваційні методики навчання з використанням ІКТ.

Тема 3. Освітня інфографіка у ЗВО. Цифрові інструменти для візуалізації навчально-наукової інформації.

Тема 4. Технології формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання студентів.

Тема 5. Smart-технології у дистанційному та змішаному навчанні студентів. Використання QR-кодів для освітніх цілей.

Тема 6. Технологія дослідницько орієнтованого навчання (Inquiry Based Learning).

Тема 7. Технології інклюзивної освіти у закладі вищої освіти.

Тема 8-9. Професійна етика викладача ЗВО.

Тема 10. Академічна доброчесність у вищій освіті.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020