ОК5

УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИМИ  ПРОЕКТАМИ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ОК.05 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 1 семестр

Викладацький склад: Никируй Любомир Іванович – кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння методами виконання та управління наукового дослідження, формування системи знань та вмінь, необхідних для самостійного планування якісних та конкурентних наукових досліджень.

Завдання курсу: формування цілісних теоретичних уявлень про загальні підходи щодо методології наукової творчості; формулювання наукових знань з найбільш актуальних проблем ініціалізації, виконання та управління наукового (грантового) дослідження; розкриття специфіки наукового пізнання та формування філософського підходу до методології пізнавальної діяльності; оволодіння аспірантами понятійним апаратом і методикою виконання й оформлення науково-дослідної роботи та її захисту / презентації; ознайомлення зі способами роботи із науково-технічною інформацією; ознайомлення з загальними вимогами до наукових досліджень, основ їх планування, організації та виконання; ознайомлення з вимогами до оформлення різних видів дослідницьких робіт; ознайомлення із принципами роботи міжнародних фундацій, що фінансово підтримують виконання наукових досліджень; засвоєння методів планування та проведення наукових досліджень, обробки й аналізу їхніх результатів, оформлення та представлення результатів дослідження; ознайомлення аспірантів з організацією науково-дослідної роботи студентів, викладачів, аспірантів, докторантів та ін.; ознайомлення із профілями науковців у інтернет мережі; оволодіння навиками створення власного профілю, початку та розвитку наукових комунікацій.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Загальні поняття наукового дослідження та наукового пізнання.

Тема 2. Теоретичні та експериментальні наукові дослідження.

Тема 3. Науково-дослідницький проєкт: проєкти МОНУ та НФД. Основні етапи організації конкурсів наукових досліджень.

Тема 4. Грантовий міжнародний дослідницький проєкт.

Тема 5. Рамкові програми з досліджень та інновацій ЄС.

Тема 6. Бази даних наукової інформації.

Тема 7. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.

Тема 8. Комерціалізація результатів наукової діяльності.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020