ОК7

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ОК.05 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: Очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 1 семестр

Викладацький склад: Пятківський Роман Олександрович, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: поглибити знання здобувачів щодо теоретичних та методологічних засад ефективної організаційної діяльності публічних служб та їх представників, а також набуття практичних вмінь і навичок службовцями щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур публічного управління у власній професійній діяльності.

Завдання курсу: розширити знання здобувачів про теоретичні засади публічного управління та адміністрування, його цілі, принципи та організаційну структуру; навчити здобувачів користуватися управлінськими формами та методами, необхідними для вирішення завдань місцевого, регіонального та центрального рівнів; ознайомити із управлінськими технологіями та механізмами, особливостями їх застосування на всіх стадіях управлінської діяльності; виробити у здобувачів вміння оцінювати якість публічного управління органів влади та ефективність професійної діяльності службових осіб; сформувати навички належного управління персоналом органів публічної влади; засвоїти правовий статус, права, зміст посади та основні етапи службової кар’єри публічного службовця; розвинути професійні та морально-етичні якості майбутніх публічних службовців; ознайомити здобувачів із сучасними кроками модернізації системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні розкрити основні засади системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації публічного службовця.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Теоретичні засади організації публічного управління.

Тема 2. Форми і методи публічного адміністрування.

Тема 3. Формування управлінських технологій.

Тема 4. Механізми публічного управління.

Тема 5. Стратегічне планування в публічному управлінні та вимірювання його ефективності.

Тема 6. Методика управління персоналом органів публічного управління.

Тема 7. Правовий статус та посада публічного службовця.

Тема 8. Етика та етикет у професійній діяльності публічного службовця.

Тема 9. Шляхи формування сучасної системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

Тема 10. Організація професійного навчання публічних службовців.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020