ОК8

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

Статус: ОК.08 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 2 семестр

Викладацький склад: Никируй Любомир Іванович – кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння методами аналізу інформаційних джерел та розвиток основних комунікаційних засоби і технології, для створення бажаного комунікативного простору наукового дослідження, формування системи знань та вмінь, необхідних для самостійного планування якісних та конкурентних наукових досліджень.

Завдання навчальної дисципліни: формування цілісних теоретичних уявлень про інформацію як основу інформаційної технології; формулювання навиків щодо сучасних технологій обробки економічної інформації; розкриття специфіки поняття сучасних інформаційних технологій, їх роль в моделюванні бізнес-процесів та тенденції їх розвитку; оволодіння сучасними напрямами еволюції інформаційно-телекомунікаційних технологій для їх орієнтуватися в економіці та бізнесі; ознайомлення зі способами роботи із науково-технічною інформацією; ознайомлення методиками застосування інформаційних технологій в системі організаційного управління; засвоєння методів пошуку та аналізу наукової інформації та використання сучасних профільних соціальних мереж науковців для написання власного дослідження; ознайомлення із профілями науковців у інтернет мережі; оволодіння навиками створення власного профілю, початку та розвитку наукових комунікацій.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному бізнесі: визначення, етапи розвитку та класифікація.

Тема 2. Концептуальні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та моделювання управлінських процесів.

Тема 3. Інформаційно-комунікаційні технології в системі організаційного управління.

Тема 4. Інформаційні технології комп’ютерних мереж.

Тема 5. Наукометричні бази.

Тема 6. Наукометрична база Scopus.

Тема 7. Наукометрична база WoS.

Тема 8. Соціальні спільноти дослідників.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020