ОК9

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування»

 

Статус: ОК.09 – дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання: очна (денна, вечірня)/заочна

Рік, семестр: І рік навчання, 2 семестр

Викладацький склад: Нагорняк Михайло Миколайович – д. пол. наук, професор, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: підготовка професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову культуру, які в наступній діяльності зможуть володіти необхідними знаннями і практичними навичками для вирішення конкретних питань з юриспруденції; здібних самостійно і грамотно орієнтуватись у сучасних трудових відносинах, приймати виважені та обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції, вироблення вмінь її застосування в межах правового поля України при реалізації процесуально-процедурної моделі поведінки державних службовців.

Завдання курсу: надання слухачам теоретичних знань та вироблення в них практичних навиків опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем становлення та розвитку публічного управління.

 

Зміст дисципліни.

Тема 1. Принцип законності в публічному управлінні.

Тема 2. Конституційні засади державного управління.

Тема 3. Характеристика нормативно-правової системи публічного управління.

Тема 4. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення публічного управління.

Тема 5.  Планування нормотворчої діяльності.

Тема 6. Розвиток проблемно-орієнтованих нормативно-правових баз.

Тема 7. Правова відповідальність посадових осіб публічного управління.

Тема 8. Інституціоналізація морального впливу на публічне управління.

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Силабуси на основі освітньої програми 2021

Робочі програми  на основі освітньої програми 2021

 

Силабуси на основі освітніх програм 2018-2020

Робочі програми на основі освітніх програм 2018-2020