Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія формується за рахунок навчальних дисциплін за вільним  вибором студента відповідно до Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент , яке розглянуто та схвалено Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника протокол від «31» серпня 2022 р. № 7 та введено в дію: наказ ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника від «08» вересня 2022 р. № 451.

Обсяг навчальних дисциплін вільного вибору студента становить 60 кредитів ЄКТС, що складає не менше 25% від загального обсягу навчальних дисциплін.

Здобувачі  мають можливість навчатися за індивідуальним графіком, що передбачено Положенням про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком здобувачами вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі  “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” (затверджено Вченою радою 21.11.2014 року  протокол № 10, внесені зміни протокол № 8 від 24.09.2019 року та  введено в дію наказом ректора 4.12.2014 року № 768; внесені зміни наказом № 628 від 25.09.2019 року).

Здобувачі вищої освіти мають  право обирати теми курсових робіт, тему кваліфікаційної роботи. Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається і через обрання здобувачами  бази практики.

Здобувачі ОП мають можливість здобувати неформальну освіту. Визнання її результатів  регулюється  Положенням про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника  (затверджено Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Протокол від 01 листопада 2022 р. № 09 та введено в дію наказом ректора від 24 листопада 2022 р. № 672)

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії також забезпечується академічною мобільністю відповідно до Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (нова редакція) ( наказ №173 від 12.03.2022р.)