Атестація

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми в сфері менеджменту, задачі або проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації.

Переглянути Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт для студентів ОР “магістр” за спеціальністю 073 “Менеджмент” ОП “Бізнес-адміністрування” 

Тематика дипломних робіт 2022 р.

Дорожня карта до написання магістерської роботи тут

 Правила оформлення списку використаних джерел

 Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат.