ГОРОГОЦЬКА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

кандидат економічних наук,

асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

В 2011 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу з присвоєнням кваліфікації “Менеджер-економіст” за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Після закінчення навчання працювала економістом у комунальному закладі “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги”, асистентом кафедри “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я”  Івано-Франківського національного медичного університету.

У 2012 р. вступила в аспірантуру ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. У 2016 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему “Диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств”.

З 2017 р. працює у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” асистентом кафедри “Управління та бізнес-адміністрування”.

Наукові інтереси: бізнес-планування, управління проєктами, інноваційні підходи щодо управління діяльністю суб’єктів господарювання

  1. Горогоцька Н.І. Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області: організаційно-управлінські аспекти / Н.І. Горогоцька, Р.Д. Якубів // Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності : Монографія / за ред. І. Ф. Баланюка, Н. І. Пилипів, В. М. Якубів. – Івано-Франківськ : Видавництво Друкарня Фоліант, 2014. – 293 с.
  2. Горогоцька Н.І. Виробництво органічної продукції як перспективний напрямок диверсифікаційних процесів сільськогосподарських підприємств України / Н.І. Горогоцька, В.М. Якубів, // Розвиток національної економіки: методологія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2014 року, проведеної на базі ДВНЗ « Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2014 – С. 65-66.
  3. Горогоцька Н. І. Економічна суть і роль диверсифікаційних процесів у забезпеченні розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.І. Горогоцька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5 – С. 143-151.
  4. Горогоцька Н.І. Етапи впровадження диверсифікаційних процесів у сільськогосподарські підприємства / Н.І. Горогоцька // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-28 травня 2013р). – Львів: ЛНАУ, 2013. – С. 37.
  5. Горогоцька Н.І. Класифікація диверсифікаційних процесів діяльності аграрних підприємств / Н. І. Горогоцька // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки . – 2014. – № 6. – С. 224-235.
  6. Горогоцька Н.І. Передумови впровадження диверсифікаційних процесів в діяльність сільськогосподарських підприємств / Н.І. Горогоцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014 / Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4(37). Том 23. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – ст. 67-70 Електронний ресурс: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-414/business- economics-and- production-management-414/24227- 414-686
  7. Горогоцька Н. І. Перспективи розвитку виробництва органічної продукції сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Н. І. Горогоцька // Ефективна економіка . – 2016. – № 5. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4992&p=1.
  8. Горогоцька Н.І. Роль диверсифікаційних процесів у розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.І. Горогоцька // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 квітня, м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2013 – С. 137.
  9. Горогоцька Н.І. Оцінка здійснення диверсифікаційних процесів сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області / Н.І. Горогоцька // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – С. 144-150.
  10. Горогоцька Н.І. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів / Якубів В.М., Горогоцька Н.І., Якубів Р.Д. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 58-65

Дисципліни, які викладає: «Бізнес-планування проектів», «Основи адміністрування у підприємництві» для студентів напряму 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Бізнес-адміністрування» та «Управління навчальним закладом».

Наукові інтереси: бізнес-планування, управління проектами, інноваційні підходи щодо управління діяльністю суб’єктів господарювання.