ГОРОГОЦЬКА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

кандидат економічних наук,

асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

В 2011 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу з присвоєнням кваліфікації “Менеджер-економіст” за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Після закінчення навчання працювала економістом у комунальному закладі “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги”, асистентом кафедри “Соціальної медицини та організації охорони здоров’я”  Івано-Франківського національного медичного університету.

У 2012 р. вступила в аспірантуру ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. У 2016 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему “Диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств”.

З 2017 р. працює у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” асистентом кафедри “Управління та бізнес-адміністрування”.

Наукові інтереси: бізнес-планування, управління проєктами, інноваційні підходи щодо управління діяльністю суб’єктів господарювання

 1. Горогоцька Н.І. Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області: організаційно-управлінські аспекти / Н.І. Горогоцька, Р.Д. Якубів // Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності : Монографія / за ред. І. Ф. Баланюка, Н. І. Пилипів, В. М. Якубів. – Івано-Франківськ : Видавництво Друкарня Фоліант, 2014. – 293 с.
 2. Горогоцька Н.І. Виробництво органічної продукції як перспективний напрямок диверсифікаційних процесів сільськогосподарських підприємств України / Н.І. Горогоцька, В.М. Якубів, // Розвиток національної економіки: методологія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2014 року, проведеної на базі ДВНЗ « Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2014 – С. 65-66.
 3. Горогоцька Н. І. Економічна суть і роль диверсифікаційних процесів у забезпеченні розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.І. Горогоцька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5 – С. 143-151.
 4. Горогоцька Н.І. Етапи впровадження диверсифікаційних процесів у сільськогосподарські підприємства / Н.І. Горогоцька // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-28 травня 2013р). – Львів: ЛНАУ, 2013. – С. 37.
 5. Горогоцька Н.І. Класифікація диверсифікаційних процесів діяльності аграрних підприємств / Н. І. Горогоцька // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки . – 2014. – № 6. – С. 224-235.
 6. Горогоцька Н.І. Передумови впровадження диверсифікаційних процесів в діяльність сільськогосподарських підприємств / Н.І. Горогоцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014 / Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4(37). Том 23. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – ст. 67-70 Електронний ресурс: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-414/business- economics-and- production-management-414/24227- 414-686
 7. Горогоцька Н. І. Перспективи розвитку виробництва органічної продукції сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Н. І. Горогоцька // Ефективна економіка . – 2016. – № 5. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4992&p=1.
 8. Горогоцька Н.І. Роль диверсифікаційних процесів у розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.І. Горогоцька // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 квітня, м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2013 – С. 137.
 9. Горогоцька Н.І. Оцінка здійснення диверсифікаційних процесів сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області / Н.І. Горогоцька // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – С. 144-150.
 10. Горогоцька Н.І. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів / Якубів В.М., Горогоцька Н.І., Якубів Р.Д. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 58-65
 11. Zoriana Buryk, Olha Zhuk, Iryna Boryshkevych, Iryna Piatnychuk, Nataliia Horohotska, Nataliia Varenia Mechanisms of Management of Social and Economic Security of The State on the Basis of Data Formalization (Case of Ukraine): International Business Information Management Conference (34th IBIMA) Madrid, Spain 13-14 November 2019. pp 11133-11135. (Scopus, WoS)
 12. Стегней М.І., Горогоцька Н.І., Журавель. Ю.В. Розвиток біоенергетичного напряму сільськогосподарських підприємств і продовольча безпека. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія менеджмент і економіка. 2020. №1 (83). С. 33-37.
 13. Горогоцька Н.І. Роль бізнес-планування у стратегічному управлінні діяльністю підприємства. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с. С. 439

Дисципліни, які викладає: «Бізнес-планування проектів», «Основи адміністрування у підприємництві» для студентів напряму 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Бізнес-адміністрування» та «Управління навчальним закладом».

Наукові інтереси: бізнес-планування, управління проектами, інноваційні підходи щодо управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Участь у проєктах:

1) Молодший науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України» на 2017-2019 рр.

2) Науковий співробітник проєкту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Розробка механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні» на 2020-2021 рр.

Підвищення кваліфікації:

Вебінар «Викорситання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять», 26 березня 2020 р.

Онлайн-курс на платформі Coursera «Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності», 7 квітня 2020 р.

Онлайн-тренінг «Я роблю це так» з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education, 22-27 квітня 2020 р.

Онлайн-курс на платформі Prometheus «Managing the Company of the Future», 4 травня 2020 р.

Онлайн-курс на платформі Prometheus «Initiating and Planning Projects», 20 червня 2020 р.

Марафон «Тайм-менеджмент: просто у 4 кроки» 12-30 жовтня 2020 р.

Онлайн-курс на платформі Prometheus «Менеджмент», 23 жовтня 2020 р.

Вебінар «Авторські профілі науковця: бонус чи тягар», 9 лютого 2021 р.

II Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”(12 серпня -12 жовтня 2021 року)