ЖУК ОЛЬГА ІВАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент

 

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Жук Ольга Іванівна –кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування

В 2003 р. закінчила Прикарпатський університет імені Всиля Стефаника з присвоєнням кваліфікації “Бухгалтера-економіста” за спеціальністю “Облік і аудит”.

Після закінчення навчання працювала бухгалтером на ВАТ “Івано-Франківський лісокомбінат”, згодом вступила до аспірантури.

З 2005 р. працює у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

У 2008 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему “Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах”.

В 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

З 2019 р. очолює кафедру управління та бізнес-адміністрування.

Статті у Scopus, WoS

 1. Zoriana Buryk, Olha Zhuk, Iryna Boryshkevych, Iryna Piatnychuk, Nataliia Horohotska, Nataliia Varenia (2019). Mechanisms of management of social and economic security of the state on the basis of data formalization (case of Ukraine): International Business Information Management Conference (34th IBIMA) Madrid, Spain 13-14 November 2019. (WoS)
 2. Pavlova, O., Pavlov, K., Novosad, O., Irtyshcheva, I., Popadynets, N., Hryhoruk, I., Gelich, N., Suriak, A., Makara, O., Zhuk, O. Boiko Y. Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland. 2021. In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. Springer, Cham.
 3. Yakubiv V. Model of balanced agricultural development of a region through sustainable use of biomass energy potential / V. Yakubiv, O.Zhuk, I. Prodanova // Науковий журнал “Економічний часопис – XXI”. – 2014. – № 3-4(1). –  С.86-89

 

Статті у фахових виданнях (категорія Б)

 1. Боришкевич І. І., Жук О. І., П’ятничук І. Д. Використання основних інструментів тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності // Ефективна економіка. 2020. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7876 (Index Сореrnicus)
 2. N HOI, O. ZHUK World experience in improvement of pedagogical staff development motivation system // Освітні обрії.  2020, № 1,  126-129 (Index Сореrnicus)
 3. Hoi N., Zhuk O. Motivation system features formation of pedagogical staff development // Освітні обрії.  2020. Т. 51, № 2 (Index Сореrnicus)
 4. Zhuk О. I. TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF TAXES ADMINISTRATION / О. I. Zhuk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Vol. 5, No. 3-4 (2018), Р. 50-56
 5. Zhuk О. TAX PLANNING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM / О. Zhuk, A. Tomashevska // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Vol. 6,  No. 3 (2019), Р. 98-104
 6. 6. Жук О.І. Податковий контроль як складова системи адміністрування податків та зборів / О.І. Жук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. журнал / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: В-во Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – 2017. – Випуск 13 Том 1. – С. 53-58
 7. Жук О.І. Аналіз потенціалу розвитку ринку відновлювальної енергетики в Україні/ О.І. Жук // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Економіка. – 2017. – Випуск XІІ. – С. 262-266 . (фаховий укр.)
 8. Reforming taxation system under conditions of European integration / О. I. Zhuk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 4,  No. 3-4 (2017), Р. 82-88

 

Монографії

 1. БаланюкІ.Ф. Галузева структура виробництва в сільськогосподарських підприємствах : монографія / І. Ф. Баланюк, О. І. Жук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 184 с.
 2. Zhuk O., Tomashevska A. ANALYSIS OF UKRAINE’S GDP DYNAMICS IN THE GLOBAL CONTEXT    // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 42  THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POSTQUARANTINE WORLD  URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/
 3. Томашевська А.В., Жук О.І. Розвиток польсько-української співпраці : макроекономічний аспект / А.В. Томашевська, Жук О.І. // Колективна монографія Прогнозування і планування розвитку економіки: мікроекономічний та макроекономічний рівні.- м. Рига, Латвія, 2019

 

Статті у інших виданнях

 1. Ольга Жук, Надія Дубровіна, Олег Супрун, Віра Дубровіна Механізм діагностики рівня економічної безпеки бізнес-структури / Conference Proceedings of the 2 nd International Scientific Online Conference Topical Issues of Society Development in the Turbulence Conditions (May 25, 2021, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021 P. 93-103
 2. Жук О. Управління фінансовими ресурсами територіальних громад // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С 203-204.
 3. Zhuk O., Tomashevska A. THE INCREASING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE IN THE CRISIS PERIOD Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (April 6-8, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. P. 16-21
 4. Жук О.І. Переваги та недоліки оподаткування малого та середнього бізнесу // Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (6-8 квітня 2020 р.). м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 444-446
 5. Дубей Е., Жук О. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // Управління та адміністрування в сучасних умовах: матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (15 травня 2020 р.). Івано-Франківськ : 2020. С. 26-29
 6. Жук О. Адміністрування податків в умовах нестабільного середовища / О.Жук, С. Шкурган // Матеріали Науково-практичного семінару 1 червня 2018 року “Організаційно-економічні аспекти інноваційного розвитку системи управління”. – Івано-Франківськ. Видавництво ПП Голіней, Івано-Франківськ, 2018. – С. 45-47

Навчально-методична діяльність

Автор понад 30 праць навчально-методичного серед яких  методичні рекомендації з вивчення окремх дисциплін та написання курсових і  дипломних робіт та методичні рекомендації з проходження виробничої переддипломної практики.

Здійснює керівництво магістерськими роботами та займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях.

Дисципліни, які викладає: фінансовий менеджмент, адміністрування податків у бізнесі, фінанси підприємств у бізнес-структурах,.

 

Наукова діяльність

Науковий доробок складає понад 100 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Серед яких 4 колективні монографії, 40 статтей у фахових виданнях, в т.ч. 4 у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, 35 матеріалів тез конференцій, отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на винаходи.

Член редакційної колегії наукового журналу “Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”

Проектна діяльність

Учасник науково-дослідного проекту “Розробка інвестиційного паспорта м. Снятин” (2014 р.).

Учасик розробки Комплексної програми перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Івано-Франківської області у 2005-2010 роках і на період до 2015 року.

Співавтор “Програми інвестиційного розвитку міста Івано-Франківська” (2015 р.).

Учасник реалізації проекту “Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України” (2018 р.).

Учасник реалізації міжнародного проекту DOBRE в межах прогами USAID «Decentralisation brings better results and effectiveness» (2019 – 2021 рр.). Підвищення кваліфікації для держслужбовців.

 

Підвищення кваліфікації , онлайн-курси, тренінги

Тренінг з фінансової грамотності, проведений представниками компанії OVB в Україні (2013 р.).

Тренінг “Е-врядування”, проведений Консультативно-тренінговим центром “Підтримка підприємництва” (2013 р.).

Тренінг-курсу “Парус-підприємство 7.40” модуль “Менеджмент і Маркетинг” з правом викладання (2016 р.).

Онлайн-курс “Фінансовий менеджмент” (платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus) (2018 р.).

Онлайн-курс “Підприємництво. Власна справа в Україні” (платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus) (2018 р.).

Онлайн-курс “Креативне мислення” платформа онлайн-курсів (BYM ONLINE) (2019 р.).

Онлайн-курс “Дизайн-мислення для інновацій” (платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus) (2019 р.)

Онлайн-курс Взаємодія органів державної влади з громадськістю платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus) (2019 р.)

Онлайн навчання “Цифрова грамотність для держслужбовців на базі інструментів Google” (портал Дія. Цифрова освіта) (2020)

Онлайн-курс “Finance for Non-Financial Professionals (платформа Coursera) (2020)

Онлайн-курс “Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності” (платформа  Coursera)  (2020)

Онлайн майстер-клас за темою: “Використання Google-сервісів в освітньому процесі” (платформа Дистанційна академія) (2020)

Онлайн-курс “Персональна ефективність” (платформа Освітній хаб) (2020)

Тренінг “Decentralization Offering Better Results and Efficiency”, проведений експертами Малопольської школи публічного управління в рамках програми DOBRE (2020)

Підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» обсягом 180 год (6 кредитів ЄКТС) у Центральноукраїнському національному технічному університеті (2020)

 

Нагороди

Нагорода Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківської обласної ради “За вагомі досягнення у галузі науки та освіти” (2018 р.)