Методичне забезпечення освітнього процесу

ОП “Публічне управління та адміністрування”

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” (від 29.10.2018 р.); 

засоби діагностики рівня якості вищої освіти;

освітня програма “Публічне управління та адміністрування”;

навчальні плани

робочі навчальні плани 2021/2022 н.р.; 

робочі навчальні програми навчальних дисциплін

силабуси навчальних дисциплін

програми практик, графік практик і додаткова інформація; 

– навчально-методичні комплекси дисциплін (підручники і навчальні посібники, хрестоматії, методичні матеріали до семінарських, практичних занять тощо); 

лекційні матеріали, контрольні завдання до занять, додаткові ресурси, тестові завдання та ін. розміщені на сайті дистанційного навчання;

підручники, навчальні посібники, довідкова та інша навчальна література; 

періодичні видання в бібліотеці;

публікації викладачів у репозитарії університету

самостійна робота студентів;

хрестоматії до дисциплін;

тематика курсових робіт;

інструктивно-методичні матеріали щодо виконання та захисту курсових (дорожня карта тут);

програмові вимоги до іспитів;

дорожня карта для студентів на індивідуальному графіку;

програма підсумкової атестації (Програма кваліфікаційного іспиту; Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврських робіт для студентів ОР “бакалавр” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” ; Тематика дипломних робіт; Розподіл бакалаврських робіт студентів між науковими керівниками);

інструкція до розкладу;

інструкція до сайту дистанційного навчання;

Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів кафедри управління та бізнес-адміністрування;

вибір дисциплін;

опитування щодо якості освітнього процесі;

Студентський путівник 2021-22 (2021)

інструкція до Zoom;

– Академічна доброчесність