НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методичне забезпечення освітнього процесу: 

 

ОП “Публічне управління та адміністрування”

– Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” (від 29.10.2018 р.);

– засоби діагностики рівня якості вищої освіти;

– освітня програма “Публічне управління та адміністрування”;

– навчальні плани

– робочі навчальні плани 2021/2022 н.р.; 

– робочі навчальні програми навчальних дисциплін

– силабуси навчальних дисциплін

– програми практикграфік практик і додаткова інформація

навчально-методичні комплекси дисциплін (підручники і навчальні посібникихрестоматіїметодичні матеріали до семінарських, практичних занять тощо); 

– лекційні матеріали, контрольні завдання до занять, додаткові ресурси, тестові завдання та ін. розміщені на сайті дистанційного навчання;

– підручники, навчальні посібники, довідкова та інша навчальна література; 

 періодичні видання в бібліотеці;

– публікації викладачів у репозитарії університету

– самостійна робота студентів;

– хрестоматії до дисциплін;

– тематика курсових робіт;

– інструктивно-методичні матеріали щодо виконання та захисту курсових (дорожня карта тут);

– програмові вимоги до іспитів;

– дорожня карта для студентів на індивідуальному графіку;

– програма підсумкової атестації (Програма кваліфікаційного іспитуМетодичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврських робіт для студентів ОР “бакалавр” за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” Тематика дипломних робітРозподіл бакалаврських робіт студентів між науковими керівниками);

 інструкція до розкладу;

– інструкція до сайту дистанційного навчання;

– Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів кафедри управління та бізнес-адміністрування;

– вибір дисциплін;

 опитування щодо якості освітнього процесі;

– Студентський путівник 2021-22 (2021)

 інструкція до Zoom;

– Академічна доброчесність