ПОПАДИНЕЦЬ ІРИНА РОМАНІВНА

 

 

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Наукові профілі:

ORCID

Scopus

ResearcherID

Google scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу: (2007), менеджмент організацій, спеціаліст з менеджменту організацій; (2008), державне управління, спеціалізація магістр з економіки.

З 2008 р. по 2019 працювала у Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

У 2017 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему «Формування механізму управління мотивацією управлінської праці на нафтогазових підприємствах».

В 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри підприємництва та маркетингу.

З 2019 р. працює у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus: 

 1. Popadynets, U. Andrusiv, M. Shtohryn, O. Galtsova. (2020). The effect of cooperation between universities and stakeholders : Evidence from Ukraine. International Journal of Data and Network Science. – 4(2). -Pp. 199-212. (Scopus)
 2. Andrusiv, U., Simkiv, L., Dovgal, O., Demchuk, N., Potryvaieva, N., Cherchata, A., Popadynets, I., Tkachenko, G., Serhieieva, O & Sydor, H. (2020). Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters , 10(3), 515–522. DOI:10.5267/j.msl.2019.9.029 (Scopus)
 3. Perevozova, I., Babenko, V., Krykhovetska, Z., Popadynets, I. Holistic approach based assessment of social efficiency of research conducted by higher educational establishments. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Volume 166, 2020
 4. Kinash, I., Andrusiv, U., Golovnia, O & Popadynets, I. (2019). Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine.Management Science Letters , 9(13), 2403-2414. (Scopus)
 5. V. Dovgal & M. V. Kravchenko & N. I. Demchuk & O. A. Odnoshevnaya & O.Y. Novikov & U. Y. Andrusiv & I. M. Lesik & I. R. Popadynets, 2017. “Methods Of Competitiveness Assessment Of Agricultural Enterprise In Eastern Europe,” Regional Science Inquiry, Hellenic Association of Regional Scientists, vol. 0(2), pages 231-242 (Scopus)

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Попадинець І. Р. Cоціометричні дослідження взаємодії стейкхолдерів нафтогазових підприємств / І. Р. Попадинець // Економічний простір. – 2019. – № 142. – С. 206–216.
 2. Попадинець І. Р. Мотивація як чинник розвитку персоналу організації: методичний підхід / І. Р. Попадинець, І. П. Кінаш // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2019. – № 2. – С. 175-186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2019_2_18
 3. Попадинець І. Р. Діагностування стейкхолдерів нафтогазових підприємств [Електронний ресурс] / І. Р. Попадинець // Економічний простір. – 2018. – № 135. – С. 181-191. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_135_19
 4. Попадинець І.Р. Діагностика організації праці керівників середньої ланки закладів вищої освіти /І.В. Перевозова, І.Р. Попадинець, Д.Д. Перевозова, А.В. Пліхтяк// Підприємництво та інновації: журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»; редкол.: Л.Г.Смоляр (голов. ред.) та ін. – Київ, 2018. – Вип. 5. – 168-176 с.
 5. Попадинець І.Р. Аналіз структури товарного асортименту будмаркету [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, І. Р. Попадинець, Д. Д. Перевозова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2017. – Вип. 16. – С. 91-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2017_16_13

Посібник:

Підприємницька діяльність: навчальний посібник/ [Л. Т. Гораль, І. В. Перевозова, А. О. Устенко та ін.]; за заг. ред. Гораль Л. Т., Перевозової І. В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 423 с. (особистий внесок автора: розділ 7, ст. 277-324)

Розділ монографії:

Попадинець І.Р. Щодо мотиваці праці менеджерів нафтогазових підприємств для забезпечення сталого розвитку/ І. Р. Попадинець // Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-52-9; pp. 398, illus., tabs., bibls. С. 157-163 (особистий внесок автора: п.4.6)

Авторські свідоцтва:

 1. «Методика управління персоналом в контексті розв’язання конфліктних ситуацій» (№ 97320 від 23.04.2020);
 2. «Методика укладання різних видів угод на біржовому ринку» (№ 97318 від 23.04.2020);
 3. «Методика організації і технології брокерського обслуговування на біржі» (№ 97319 від 23.04.2020);
 4. «Методика організації і технології біржової торгівлі з використанням біржової мови жестів» (№ 97321 від 23.04.2020).
 5. «Літературно-письмовий твір навчально-наукового характеру «Біржовий брокер» (№ 91857 від 28.08.2019).

Доповіді тез конференцій:

 1. Попадинець І.Р. Зворотній зв’язок як основа комунікації між споживачем та підприємством / І.Р. Попадинець, І.-М. Сорока-Олексійко// Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: 2020 рік: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28- 29 квітня 2020 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. − с. 156-159
 2. Попадинець, І. Р., Фудка М, Петриляк Я. Маркетинг освітніх послуг. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Сімків Л. Є., гол. ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. 2019. С. 313-314
 3. Попадинець І.Р. Вплив психотипу особистості на процес прийняття управлінського рішення / І.Р. Попадинець// Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: 2020 рік: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28- 29 квітня 2020 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. − с. 65-67
 4. Попадинець І.Р. Мотиваційні фактори впровадження в Україні інноваційних технологій біржової торгівлі / І.Р. Попадинець// «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування», (Львів, 11–12 травня 2017 року): Міжнародна науково-практична конференція. – м. Львів, 2017.- с. 120-123.

Навчально-методична діяльність

Автор понад 25 праць навчально-методичного характеру, серед яких  методичні рекомендації з вивчення окремих дисциплін та написання курсових і  дипломних робіт та методичні рекомендації з проходження виробничої переддипломної практики.

Здійснює керівництво магістерськими роботами та займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях.

Дисципліни, які викладає: маркетинговий менеджмент, методи прийняття управлінських рішень в проектах, економічна діагностика, бізнес-діагностика, маркетинг у бізнес-адмініструванні.

 

Наукова діяльність

Науковий доробок складає понад 45 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Серед яких 1 колективні монографії, 25 статтей у фахових виданнях, в т.ч. 5 у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus (h-індекс (індекс Гірша) – 2, 30 матеріалів тез конференцій.

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості)

Робота у складі організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Наукові інтереси: управління мотивацією праці менеджерів, соціометричні дослідження, протокол діагностування стейкхолдерів підприємств.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Навчання в очній аспірантурі Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу 01.12.2010-21.01.2016
 2. Захист кандидатської дисертації 31.01.2017.
 3. Присвоєння наукового ступеня – кандидат економічних наук (доктор філософії) у 2017 р.
 4. Підвищення кваліфікації за програмою «Основи проектування електронного курсу», свідоцтво №02070855/000049-18 від 15.06.2018р.
 5.  Міжнародне стажування (Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність”, Варшава, Польща) в обсязі 120 годин з отриманням сертифікату (01.10.2018-14.10.2018, сертифікат WP-03-11)