ПОПАДИНЕЦЬ ІРИНА РОМАНІВНА

 

 

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування

 

Наукові профілі:

ORCID

Scopus

ResearcherID

Google scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу: (2007), менеджмент організацій, спеціаліст з менеджменту організацій; (2008), державне управління, спеціалізація магістр з економіки.

З 2008 р. по 2019 працювала у Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

У 2017 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему «Формування механізму управління мотивацією управлінської праці на нафтогазових підприємствах».

В 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри підприємництва та маркетингу.

З жовтня 2019 р. працює у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З жовтня 2021 р. по липень 2020 – заступник директора та секретар Вченої ради Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки з наукової роботи.

З вересня 2021 року – секретар Вченої ради Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus: 

Popadynets, U. Andrusiv, M. Shtohryn, O. Galtsova. (2020). The effect of cooperation between universities and stakeholders : Evidence from Ukraine. International Journal of Data and Network Science. – 4(2). -Pp. 199-212. (Scopus)

Andrusiv, U., Simkiv, L., Dovgal, O., Demchuk, N., Potryvaieva, N., Cherchata, A., Popadynets, I., Tkachenko, G., Serhieieva, O & Sydor, H. (2020). Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters , 10(3), 515–522. DOI:10.5267/j.msl.2019.9.029 (Scopus)

Perevozova, I., Babenko, V., Krykhovetska, Z., Popadynets, I. Holistic approach based assessment of social efficiency of research conducted by higher educational establishments. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Volume 166, 2020

Kinash, I., Andrusiv, U., Golovnia, O & Popadynets, I. (2019). Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine.Management Science Letters , 9(13), 2403-2414. (Scopus)

V. Dovgal & M. V. Kravchenko & N. I. Demchuk & O. A. Odnoshevnaya & O.Y. Novikov & U. Y. Andrusiv & I. M. Lesik & I. R. Popadynets, 2017. “Methods Of Competitiveness Assessment Of Agricultural Enterprise In Eastern Europe,” Regional Science Inquiry, Hellenic Association of Regional Scientists, vol. 0(2), pages 231-242 (Scopus)

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Попадинець І. Р. Cоціометричні дослідження взаємодії стейкхолдерів нафтогазових підприємств / І. Р. Попадинець // Економічний простір. – 2019. – № 142. – С. 206–216.
 2. Попадинець І. Р. Мотивація як чинник розвитку персоналу організації: методичний підхід / І. Р. Попадинець, І. П. Кінаш // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2019. – № 2. – С. 175-186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2019_2_18
 3. Попадинець І. Р. Діагностування стейкхолдерів нафтогазових підприємств [Електронний ресурс] / І. Р. Попадинець // Економічний простір. – 2018. – № 135. – С. 181-191. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_135_19
 4. Попадинець І.Р. Діагностика організації праці керівників середньої ланки закладів вищої освіти /І.В. Перевозова, І.Р. Попадинець, Д.Д. Перевозова, А.В. Пліхтяк// Підприємництво та інновації: журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»; редкол.: Л.Г.Смоляр (голов. ред.) та ін. – Київ, 2018. – Вип. 5. – 168-176 с.
 5. Попадинець І.Р. Аналіз структури товарного асортименту будмаркету [Електронний ресурс] / І. В. Перевозова, І. Р. Попадинець, Д. Д. Перевозова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2017. – Вип. 16. – С. 91-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2017_16_13

Посібник:

Підприємницька діяльність: навчальний посібник/ [Л. Т. Гораль, І. В. Перевозова, А. О. Устенко та ін.]; за заг. ред. Гораль Л. Т., Перевозової І. В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 423 с. (особистий внесок автора: розділ 7, ст. 277-324)

Розділ монографії:

Попадинець І.Р. Щодо мотиваці праці менеджерів нафтогазових підприємств для забезпечення сталого розвитку/ І. Р. Попадинець // Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-52-9; pp. 398, illus., tabs., bibls. С. 157-163 (особистий внесок автора: п.4.6)

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, № 110054 від 06.12. 2021 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика діагностування елементів мерчандайзингу, № 110053 від 06.12.2021 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика діагностування стейкхолдерів освітнього простору, № 110031 від 03.12.2021 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика діагностування психотипу особистості в контексті організації ділового спілкування без конфліктів, № 110055 від 06.12.2021 р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика діагностування зовнішніх контрагентів підприємств, № 110056 від 06.12.2021 р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика управління персоналом в контексті розв’язання конфліктних ситуацій, № 97320 від 23.04.2020;
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика укладання різних видів угод на біржовому ринку, № 97318 від 23.04.2020;
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика організації і технології брокерського обслуговування на біржі, № 97319 від 23.04.2020;
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика організації і технології біржової торгівлі з використанням біржової мови жестів, № 97321 від 23.04.2020.
 10. Літературно-письмовий твір навчально-наукового характеру «Біржовий брокер», № 91857 від 28.08.2019.

Доповіді тез конференцій:

 1. Попадинець І.Р. Зворотній зв’язок як основа комунікації між споживачем та підприємством / І.Р. Попадинець, І.-М. Сорока-Олексійко// Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: 2020 рік: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28- 29 квітня 2020 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. − с. 156-159
 2. Попадинець, І. Р., Фудка М, Петриляк Я. Маркетинг освітніх послуг. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Сімків Л. Є., гол. ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. 2019. С. 313-314
 3. Попадинець І.Р. Вплив психотипу особистості на процес прийняття управлінського рішення / І.Р. Попадинець// Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: 2020 рік: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28- 29 квітня 2020 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. − с. 65-67
 4. Попадинець І.Р. Мотиваційні фактори впровадження в Україні інноваційних технологій біржової торгівлі / І.Р. Попадинець// «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування», (Львів, 11–12 травня 2017 року): Міжнародна науково-практична конференція. – м. Львів, 2017.- с. 120-123.

Навчально-методична діяльність

Автор понад 25 праць навчально-методичного характеру, серед яких  методичні рекомендації з вивчення окремих дисциплін та написання курсових і  дипломних робіт та методичні рекомендації з проходження виробничої переддипломної практики.

Здійснює керівництво магістерськими роботами та займається підготовкою студентів до участі у наукових конференціях.

Дисципліни, які викладає: маркетинговий менеджмент, методи прийняття управлінських рішень в проектах, економічна діагностика, бізнес-діагностика, маркетинг у бізнес-адмініструванні.

 

Наукова діяльність

Науковий доробок складає понад 75 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Серед яких 1 колективні монографії, 60 статтей у фахових виданнях, в т.ч. 6 у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus (h-індекс (індекс Гірша) – 5 (2022 р.), 25 матеріалів тез конференцій.

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості)

Робота у складі організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Наукові інтереси: управління мотивацією праці менеджерів, соціометричні дослідження, протокол діагностування стейкхолдерів підприємств.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Навчання в очній аспірантурі Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу 01.12.2010-21.01.2016
 2. Захист кандидатської дисертації 31.01.2017.
 3. Присвоєння наукового ступеня – кандидат економічних наук (доктор філософії) у 2017 р.
 4. Підвищення кваліфікації за програмою «Основи проектування електронного курсу», свідоцтво №02070855/000049-18 від 15.06.2018р.
 5.  Міжнародне стажування (Наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність”, Варшава, Польща) в обсязі 120 годин з отриманням сертифікату (01.10.2018-14.10.2018, сертифікат WP-03-11)